НАЦІОНАЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ КОЛОРИТ ТА ЗАСОБИ ЙОГО ТВОРЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ ЙОЗЕФА РОТА)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Починаючи з 20-х років ХХ століття, твори відомого австрійського літератора Й.Рота з різною інтенсивністю перекладали в Європі, але тільки з поверненням в українську культуру низки раніше вилучених з неї письменників надзвичайно розширилися горизонти тих контекстів, у яких увиразнюються теми, мотиви, проблематика й поетика його спадщини. Тепер, по суті, постає не тільки новий Й. Рот як письменник, а й новий ракурс у ротознавстві, пов'язаний з українською міжлітературною рецепцією. Тому актуальність нового звернення до німецькомовної і перекладеної українською мовою спадщини Йозефа Рота зумовлена необхідністю дослідження двох аспектів української міжлітературної рецепції. Нові аспекти ротознавства зумовлені зміною літературних і літературознавчих парадигм за неповне двадцятиріччя, а також трансформацією компаративістики за умов глобалізації суспільного життя, прискоренням міжкультурного обміну. Творчість Й. Рота проаналізована у колективній монографії «Література та культура на пограниччі» (2002) ,в ній відзначно парадигму зображення життєвих колізій у пограничному просторі низки письменнків єврейського походження, зокрема і Й. Рота. Відображення у творах Й. Рота так званого “габсбурзького міфу” та світу східного єврейства стало предметом дослідження італійського германіста Клаудіо Магріса, німецький літературознавець Г.-Ю. Бенінг у своїй монографії "Joseph Roths Radetzkymarsch. Untersuchung zur Thematik, Struktur und Sprache" (1968) детально аналізує тематичні, жанрові, структурні та стилістичні особливості роману “Марш Радецького”, який вважається апогеєм творчості письменника. Важливим описом національного колориту є буденість людей, їх убрання, нелегальні переходи кордону, де автор втілює все в різних постаттях та ситуаціях, зокрема в особі Каптурака з «Йова», «Марша Радецького», «Бюст імператора» та інші. Since the 20s of the twentieth century, it has been translated with varying intensity in Europe, but only with the return to Ukrainian culture of a number of writers previously removed from it, the horizons of those contexts in which the themes, motives, problems and poetics of his heritage are expressed have expanded tremendously. Now, in fact, there is not only a new J. Roth as a writer, but also a new perspective in oral studies associated with the Ukrainian interliterary reception. Therefore, the relevance of the new appeal to the German-speaking and translated into Ukrainian heritage of Josef Roth is due to the need to study two aspects of the Ukrainian inter-literary reception. New aspects of oral studies are due to the change in literary and literary paradigms in less than twenty years, as well as the transformation of comparative studies in the context of globalization of social life, the acceleration of intercultural exchange. The work of J. Roth is analyzed in the collective monograph "Literature and Culture on the Borderlands" (2002), which significantly notes the paradigm of depicting life collisions in the borderline space of a number of writers of Jewish origin, including J. Roth. The reflection in the works of J. Roth of the so-called "Habsburg myth" and the world of Eastern Jewry was the subject of research by the Italian Germanist Claudio Magris, the German literary critic G.-Yu. Bening in his monograph "Joseph Roths Radetzkymarsch. Untersuchung zur Thematik, Struktur und Sprache" (1968) analyzes in detail the thematic, genre, structural and stylistic features of the novel "Radetsky's March", which is considered the apogee of the writer's work. An important description of the national flavor is the everyday life of people, their outfits, illegal border crossings, where the author embodies everything in various figures and situations, in particular in the person of Kapturak from "Job", "March of Radetsky", "Bust of the Emperor" and others. The author skillfully describes all the realities of desertion and illegal trade shows against the background of the border tavern, drunkenness and rampant lifestyle he embodies in various images. The figure of Josef Roth has become the object of literary studies of scientists in many countries of the world. The melodic, poetic and insightful prose of the Austrian writer already in the sixties attracted the attention of numerous Germanists. The reflection in the works of J. Roth of the so-called "Habsburg myth" and the world of Eastern Jewry was the subject of research by the Italian Germanist Claudio Magris, German literary critic G.-Yu. Bening in his monograph "Joseph Roths Radetzkymarsch. Untersuchung zur Thematik, Struktur und Sprache" (1968) analyzes in detail the thematic, genre, structural and stylistic features of the novel "Radetsky's March", which is considered the apogee of the writer's work. An important description of the national flavor is the everyday life of people, their outfits, illegal border crossings, where the author embodies everything in various figures and situations, in particular in the person of Kapturak from "Job", "March of Radetsky", "Bust of the Emperor" and others.
Опис
Ключові слова
поетика, символічні мотиви, історико-літературний контекст, національна картина світу, література, Рот Йозеф, poetics, symbolic motifs, historical and literary context, national picture of the world, literature, Roth Josef
Цитування
Чернова Є. В. Національно-історичний колорит та засоби його творення (на матеріалі романів Йозефа Рота) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.022 Середня освіта (Мова і література (німецька)) / Є. В. Чернова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. нім. і ром. філології. – Харків, 2022. – 65 с.
Колекції