Modal Meanings

dc.contributor.authorШухова, О. О.
dc.contributor.authorСмєлова, С. В.
dc.date.accessioned2018-12-17T11:53:45Z
dc.date.available2018-12-17T11:53:45Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractПосібник присвячено категорії модальності, що є одним із найсуперечливіших питань англійської граматики. Через відсутність одностайності у тлумаченні значень окремих модальних дієслів у навчально-методичній літературі у студентів виникають певні труднощі при вивченні та засвоєнні матеріалу. Додаткові труднощі створює невідповідність граматичних систем рідних мов і англійської, у яких категорія модальності представлена по-різному. Автори зробили спробу систематизувати модальні значення за О. О. Натанзон, з урахуванням їх поділу на три групи : Primary, Imperative, Suppositional. Метою посібника є ознайомлення студентів з основними засобами вираження модальних значень, повторення і систематизація вивченого матеріалу з теми «Модальні дієслова». Посібник складається із теоретичного матеріалу, в якому надаються узагальнені відомості щодо засобів реалізації модальних значень, а також комплексу вправ, більшість з яких має творчий характер. Окремий розділ містить тексти для переказів, діалоги та інтерактивні завдання, націлені на закріплення використання граматичних конструкцій у різноманітних мовленнєвих ситуаціях. Кожне завдання супроводжується методичними вказівками для викладачів. Також надаються матеріали для копіювання. Посібник адресований викладачам і студентам факультетів іноземної філології, а також може бути використаний як довідковий матеріал для широкого кола читачів, які вивчають англійську мову або працюють із нею. Пособие посвящено категории модальности, которая является одним из самых противоречивых вопросов английской грамматики. Из-за отсутствия единодушия в толковании значений отдельных модальных глаголов в учебно-методической литературе у студентов возникают определенные трудности при изучении и усвоении материала. Дополнительные трудности создает несоответствие грамматических систем родных языков и английского, в которых категория модальности представлена ​​по-разному. Авторы предприняли попытку систематизировать модальные значения по А. А. Натанзон, с учетом их разделения на три группы : Primary, Imperative, Suppositional. Целью пособия является ознакомление студентов с основными средствами выражения модальных значений, повторение и систематизация изученного материала по теме «Модальные глаголы». Пособие состоит из теоретического материала, в котором предоставляются обобщенные сведения о средствах реализации модальных значений, а также комплекса упражнений, большинство из которых имеет творческий характер. Отдельный раздел содержит тексты для переводов, диалоги и интерактивные задания, нацеленные на закрепление использования грамматических конструкций в различных речевых ситуациях. Каждое задание сопровождается методическими указаниями для преподавателей. Также предоставляются материалы для копирования. Пособие адресовано преподавателям и студентам факультетов иностранной филологии, а также может быть использовано как справочный материал для широкого круга читателей, изучающих английский язык или работающих с ним. The manual is devoted to the category of modality, which is one of the most controversial issues of English grammar. Due to the lack of unanimity in the interpretation of the meanings of individual modal verbs in educational and methodical literature, students have certain difficulties in studying and assimilating the material. Additional difficulties are created by the discrepancy between the grammatical systems of native languages ​​and English, in which the category of modality is presented differently. The authors attempted to systematize the modal values ​​according to A. A. Natanzon, taking into account their division into three groups: Primary, Imperative, Suppositional. The purpose of the manual is to familiarize students with the basic means of expressing modal values, repeating and systematizing the material studied on the topic “Modal Verbs”. The manual consists of a theoretical material, which provides a summary of the means of implementing modal values, as well as a set of exercises, most of which are creative. A separate section contains texts for translations, dialogues and interactive tasks aimed at reinforcing the use of grammatical structures in various speech situations. Each task is accompanied by guidelines for teachers. Copy materials are also provided. The manual is addressed to teachers and students of the faculties of foreign philology, and can also be used as reference material for a wide range of readers learning English or working with it.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationШухова О. О. Modal Meanings : метод. рек. з курсу практ. граматики англ. мови для студ. II курсу ф-ту інозем. філол. / О. О. Шухова, С. В. Смєлова ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – 163 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1933
dc.language.isoenuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectанглійська граматикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectмодальні значенняuk_UA.UTF-8
dc.subjectкатегорія модальностіuk_UA.UTF-8
dc.subjectмодальні дієсловаuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтерактивне навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectанглийская грамматикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectмодальные значенияuk_UA.UTF-8
dc.subjectкатегория модальностиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмодальные глаголыuk_UA.UTF-8
dc.subjectинтерактивное обучениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectEnglish grammaruk_UA.UTF-8
dc.subjectmodal valuesuk_UA.UTF-8
dc.subjectmodality categoryuk_UA.UTF-8
dc.subjectmodal verbsuk_UA.UTF-8
dc.subjectonline learninguk_UA.UTF-8
dc.titleModal Meaningsuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeМодальні значенняuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeМодальные значенияuk_UA.UTF-8
dc.typeLearning Objectuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Шухова О. О., Смєлова С. В. Modal Meanings .pdf
Розмір:
4.33 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: