ОСОБЛИВОСТІ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНОГО КОМПОНЕНТА МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто особливості фонетико-фонематичного компонента мовленнєвої діяльності дітей з інтелектуальними порушеннями. Аналіз результатів дослідження показує, що дітям з інтелектуальними порушеннями притаманні вторинні парціальні порушення фонематичного сприймання, зумовлені порушенням процесу фонематичного аналізу й синтезу, в основу яких покладенні психічні процеси, рівень їх розвитку не відповідає показникам норми. В статье рассмотрены особенности фонетико-фонематического компонента речевой деятельности детей с интеллектуальными нарушениями. Анализ результатов исследования показывает, что детям с интеллектуальными нарушениями присущи вторичные частичные нарушения фонематического восприятия, обусловленные нарушением процесса фонематического анализа и синтеза, в основе которых лежат психические процессы, уровень их развития не соответствует показателям нормы. The article considers the features of phonetic-phonemic component of speech activity of children with intellectual disabilities. Analysis of the results of the study shows that children with intellectual disabilities disorders are characterized by secondary partial phonemic disorders perceptions caused by the violation of the process of phonemic analysis and synthesis, which are based on mental processes, the level of their development does not correspond indicators of the norm.
Опис
Ключові слова
діти з легкими інтелектуальними порушеннями, розвиток мовлення, фонетико-фонематичний компонент мовленнєвої діяльності, магістерські роботи, дети с легкими интеллектуальными нарушениями, развитие речи, фонетико-фонематический компонент речевой деятельности, магистерские работы, children with mild intellectual disabilities, speech development, phonetic-phonemic component of speech activity, master's work
Цитування
Примаченко О. А. Особливості фонетико-фонематичного компонента мовленнєвої діяльності молодших школярів з інтелектуальними порушеннями / О. А. Примаченко // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 290–294.