Теорія інстинктів В. І. Гарбузова як ресурс особистості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
Розглянуто термін «інстинкт», одним із самих сучасних варіантів концепції інстинктів у психології представлено у працях В. І. Гарбузова. Автор не дає розгорнутого визначення терміну, але асоціює його з «призначенням долі людини», базовим підґрунтям її спрямованості й адаптивності. Останнім часом, ця концепція входить до теорії та практики психотерапії. Згідно цієї концепції, можна виділити сім інстинктів: інстинкти самозбереження продовження роду (базова діада інстинктів, на основі чого реалізується життєдіяльність окремих людей і людства в цілому); інстинкти пізнання і свободи; інстинкти домінування і збереження гідності особистості; інстинкт альтруїзму, який пом’якшує (соціалізує) егоцентризм усіх інших інстинктів. Рассмотрен термин «инстинкт», одним из самых современных вариантов концепции инстинктов в психологии представлен в работах В. И. Гарбузова. Автор не дает развернутого определения срока, но ассоциирует его с «назначением судьбы человека», базовым основанием ее направленности и адаптивности. В последнее время, эта концепция входит в теорию и практику психотерапии. Согласно этой концепции, можно выделить семь инстинктов: инстинкты самосохранения продолжения рода (базовая диада инстинктов, на основе чего реализуется жизнедеятельность отдельных людей и человечества в целом); инстинкты познания и свободы; инстинкты доминирования и сохранения достоинства личности; инстинкт альтруизма, который смягчает (социализирует) эгоцентризм всех инстинктов. The term instinct is considered, one of the most modern versions of the concept of instincts in psychology is presented in the works of V.I. Garbuzov. The author does not give a detailed definition of the term, but associates it with "the purpose of human destiny", the basic foundation of its directionality and adaptability. Recently, this concept has found its way into psychotherapy theory and practice. According to this concept, seven instincts can be distinguished: the instincts of self-preservation and procreation (the basic dyad of instincts, on the basis of which the life activities of individuals and humanity as a whole are realised); the instincts of knowledge and freedom; the instincts of domination and preservation of personal dignity; the instinct of altruism, which softens (socialises) the egocentrism of all instincts.
Опис
Ключові слова
теорія інстинктів, Гарбузов В. І., ресурс особистості, поведінка, теория инстинктов, Гарбузов В. И., ресурс личности, поведение, theory of instincts, Garbuzov V. I., personality resource, behavior
Цитування
Даниленко Н. В. Теорія інстинктів В. І. Гарбузова як ресурс особистості / Н. В. Даниленко // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.), Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко (голова) та ін.]. – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 99–102.