УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО В ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-10-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Використання навчально-методичного посібника «Українське мистецтво в історичному вимірі» сприяє формуванню у студентів належного рівня знань як культурологічних, так і гуманітарних. Базові знання про культуру й українського народу – один із наважливіших складників формування наукового світогляду студентської молоді, виховання високих моральних якостей громадянина-патріота, готовності до збереження та примноження її матеріальних та духовних цінностей. Структура посібника передбачає висвітлення основних теоретичних аспектів українського мистецтва ; періодизацію культурно-історичних епох в Україні, видатних культурних діячів та митців. Навчально-методичний посібник відповідає робочій навчальній програмі з історії українського мистецтва і носить прикладний характер, оскільки допоможе перевірити знання теоретичного матеріалу, активізує участь студентів у розгляді тем практичних занять шляхом спонукання їх до творчого аналізу подій, характеристики культурних епох, оцінки здобутків нації. Использование учебного пособия «Украинское искусство в историческом измерении» способствует формированию студентов с соответствующим уровнем знаний, как культурных, так и гуманитарных. Базовые знания о культуре и украинском народе являются одной из важнейших составляющих формирования научного мировоззрения студенческой молодежи, культивирования высоких моральных качеств гражданина-патриота, готовности сохранить и увеличить свои материальные и духовные ценности. Структура руководства обеспечивает освещение основных теоретических аспектов украинского искусства ; периодизация культурно-исторических эпох в Украине, выдающихся деятелей культуры и художников. Учебное пособие соответствует действующей учебной программе по истории украинского искусства и имеет прикладной характер, поскольку это поможет проверить знания теоретического материала, активировать участие студентов в рассмотрении тем практических занятий, путем их побуждения к творческому анализу событий, характеристикам культурных периодов и оценке достижений нации. The use of the teaching manual "Ukrainian Art in Historical Dimension" promotes the formation of students with the appropriate level of knowledge, both cultural and humanitarian. Basic knowledge about culture and the Ukrainian people is one of the most important components of the formation of the scientific outlook of student youth, the cultivation of high moral qualities of a patriot citizen, readiness to preserve and increase its material and spiritual values. The structure of the manual provides coverage of the main theoretical aspects of Ukrainian art; periodization of cultural-historical epochs in Ukraine, prominent cultural figures and artists. The teaching manual corresponds to the working curriculum on the history of Ukrainian art and has applied character, since it will help to test the knowledge of the theoretical material, activate the participation of students in the consideration of the topics of practical classes, by inducing them to creative analysis of events, characteristics of the cultural periods, and assess the achievements of the nation.
Опис
Ключові слова
українське мистецтво, образотворче мистецтво, архітектура, культурна епоха, украинское искусство, изобразительное искусство, архитектура, культурная эпоха, ukrainian art, fine art, architecture, cultural epoch
Цитування
Соловйова Ю. О. Українське мистецтво в історичному вимірі : навч.-метод. посіб. / Ю. О. Соловйова, О. А. Мкртічян ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Точка, 2017. – 89 с.