ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПЛИВУ ВУЗІВСЬКОЇ ГАЗЕТИ НА ПРОЦЕС ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «Планета-Принт»
Анотація
У статті порушено проблему реалізації професійно-педагогічного потенціалу вузівської преси. Акцентовано увагу на ролі і значенні вузівської газети у формуванні професійної спрямованості студентів педагогічних вишів. Визначено фактори підвищення ефективності впливу вузівської газети на процес професійного становлення майбутніх учителів. В статье затронута проблема реализации профессионально-педагогического потенциала вузовской прессы. Акцентировано внимание на роли и значении вузовской газеты в формировании профессиональной направленности студентов педагогических вузов. Определены факторы повышения эффективности воздействия вузовской газеты на процесс профессионального становления будущих учителей. The article touches on the issue of the implementation of university presses professional-pedagogical potential. The аttention is focused to the role and significance of university newspapers in the professional orientation formation of pedagogical universities students. The factors of the efficiency increase of the university newspapers impact in the process of future teachers professional formation are defined.
Опис
Ключові слова
вузівська газета, вищий педагогічний навчальний заклад, майбутній вчитель, фактори, ефективність, інститут післядипломної освіти, ІПО, вузовская газета, высшее педагогическое учебное заведение, будущий учитель, факторы, эффективность, институт последипломного образования, ИПО, undergraduate newspaper, higher pedagogical school, future teacher, factors, efficiency, Institute of Postgraduate Education, IPE
Цитування
Фендріков К. М. Фактори підвищення ефективності впливу вузівської газети на процес професійного становлення майбутнього вчителя / К. М. Фендріков // Управлінські та психологічні аспекти професійної підготовки фахівців в умовах інноваційного розвитку освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. проф. Р. І. Черновол-Ткаченко, проф. О. І. Мармази, доц. О. Є. Гречаник. – Харків : Планета-Принт, 2016. – Ч. 1. – С. 226–230.