Поетика хронотопу в британському детективному романі (на матеріалі творів Г. К. Честертона)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто британський детектив Г. К. Честертона. Специфіка авторської картини світу Честертона полягає в тому, що автор використовує художній хронотоп для трансформації жанру детективного оповідання в релігійну проповідь. Створюючи художній образ світу детективного твору, Честертон вдається до художніх засобів, запозичених зі сфери образотворчих мистецтв. При формуванні художнього простору Честертон використовує насамперед графічну лінеарність, а для створення художнього часу – гру світла і кольору, як у живописі. В статье рассмотрен британский детектив Г. К. Честертона. Специфика авторской картины мира Честертона заключается в том, что автор использует художественный хронотоп для трансформации жанра детективного рассказа в религиозную проповедь. Создавая художественный образ мира детективного произведения, Честертон прибегает к художественным средствам, заимствованных из сферы изобразительных искусств. При формировании художественного пространства Честертон использует прежде всего графическую линеарность, а для создания художественного времени – игру света и цвета, как в живописи. The article deals with the British detective story by G. K. Chesterton. The specifics of Chesterton's author's picture of the world lies in the fact that the author uses artistic chronotope to transform the genre of the detective story into a religious sermon. Creating an artistic image of the world of the detective work, Chesterton resorts to artistic means borrowed from the field of fine arts. In shaping artistic space Chesterton uses primarily graphic linearity, and to create artistic time – the play of light and colour, as in painting.
Опис
Ключові слова
хронотоп, детектив, Честертон Г. К., магістерські роботи, магистерские работы, chronotope, detective, Chesterton G. K., master's work
Цитування
Теплинська В. Поетика хронотопу в британському детективному романі (на матеріалі творів Г. К. Честертона) / В. Теплинська // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 84–85.