ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто використання активних методів навчання на уроках біології. Наведено найбільш поширені методи активного навчання: групова дискусія, мозковий штурм, ділова гра, рольова гра, аналіз практичних ситуацій, тренінги, баскет-метод, аналіз практичних ситуацій, метод проектів. Зазначено, що в результаті використання активних методів на уроках біології можна підвищити емоційний відгук школярів на процес пізнання, мотивацію навчальної діяльності, інтерес на оволодіння новими знаннями, вміннями та практичним їх застосуванням. Застосування активних методів навчання сприяє розвитку пріоритетних цінностей, таких як самостійність, критичність мислення, толерантність, позитивна активна життєва позиція. Такі уроки стимулюють пізнавальний інтерес, вносять різноманітність у навчально-виховний процес, розширюють кругозір, загальну культуру, розкривають особистість, допомагають розвитку творчих здібностей учнів, а також створюють сприятливу психологічну атмосферу, ситуацію успіху, в якій діти готові реалізувати свої можливості. The publication discusses the use of active learning methods in biology lessons. The most common methods of active learning are presented: group discussion, brainstorming, business game, role play, analysis of practical situations, trainings, basket method, analysis of practical situations, project method. It is noted that as a result of the use of active methods in biology lessons, it is possible to increase the emotional response of schoolchildren to the process of learning, the motivation of educational activities, interest in mastering new knowledge, skills and their practical application The use of active learning methods contributes to the development of priority values, such as independence, critical thinking, tolerance, positive active life position. Such lessons stimulate cognitive interest, introduce variety into the educational process, broaden horizons, general culture, reveal personality, help develop students' creative abilities, and also create a favorable psychological atmosphere, a situation of success in which children are ready to realize their potential.
Опис
Ключові слова
методи навчання, викладання біології, освітній процес, teaching methods, biology teaching, educational process
Цитування
Підчасов Є. В. Використання активних методів навчання на уроках біології / Є. В. Підчасов // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 98–100.