Поєднаний розвиток когнітивних здібностей та фізичної підготовленості бейсболістів на початковому етапі тренувального процесу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглянуто вплив спеціальних точностно-цільових вправ на рівень психофізіологічних показників, фізичної та технічної підготовленості бейсболістів, навчально-тренувальний процес юних бейсболістів на початковому етапі підготовки. Використано такі методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, педагогічне тестування, психофізіологічні методи дослідження (швидкість простої та складної реакції на світловий вплив в різних режимах тестування, визначення сили і рухливості нервової системи), математико-статистичні методи із застосуванням кореляційного аналізу, а також порівняння вибірок за допомогою комп'ютерних математико-статистичних програм «EXСEL», «SPSS». Практичне значення роботи полягає у високій ефективності застосування авторської методики розвитку точнісно-цільових рухів юних бейсболістів, що відображується у підвищення не тільки загального рівня комплексної підготовленості, але й у поліпшенні психофізіологічних показників та вдосконаленню структури підготовленості юних спортсменів. Особистий внесок студентів полягає у аналізі літературних джерел, розробці методики розвитку точнісно-цільових рухів, організації та проведенні експериментів, аналізі, інтерпретації результатів. Результати дослідження доповідалися на конференціях міжнародного і регіонального рівня, зокрема – на міжнародній конференції «Технології збереження здоров’я, реабілітація і фізична терапія». The paper considers the influence of special precision-targeted exercises on the level of psychophysiological indicators, physical and technical preparedness of baseball players, educational and training process of young baseball players at the initial stage of training. The following methods of research were used: a theoretical analysis and synthesis of literary sources, pedagogical testing, psychophysiological research methods (Speed of simple and complex reaction to light exposure in different testing modes, determination of strength and mobility of the nervous system), mathematical and statistical methods using correlation analysis, as well as comparison of samples by means of computer mathematical-statistical programs EXSEL, SPSS. The practical value of the work is the high efficiency of the application of author's methods of development of precise-target movements of young baseball players, which is reflected in increasing not only the overall level of complex preparedness, but also in improving psychophysiological indicators and improving the structure of preparedness of young athletes. The students' personal contribution includes the analysis of the literature sources, development of methods of precision-target movements, organization and conducting of experiments, analysis and interpretation of the results. The results of the study were presented at international and regional conferences, in particular - at the international conference "Technology of health preservation, rehabilitation and physical therapy".
Опис
Ключові слова
бейсбол, точнісно-цільові рухи, психофізіологічні можливості, підготовленість, baseball, accuracy-target movements, psychophysiological capabilities, preparedness
Цитування
Малаховецький Р. Поєднаний розвиток когнітивних здібностей та фізичної підготовленості бейсболістів на початковому етапі тренувального процесу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / Р. Малаховецький ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. олімп. і проф. спорту, спорт. ігор та туризму. – Харків, 2021. – 63 с. : табл.
Колекції