МЕТОД КООРДИНАТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

dc.contributor.authorКроль, Г. Г.
dc.date.accessioned2024-02-26T14:42:09Z
dc.date.available2024-02-26T14:42:09Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі науково обґрунтовано теоретичні основи координатного методу: схарактеризовано його суть, досліджено ґенезу означеного феномену, розглянуто питання перетворення координат, застосування координатного методу до доведення теорем, розв’язування геометричних задач, систем рівнянь; визначено етапи формування предметних компетентностей у застосуванні координатного методу в шкільному курсі математики. У дослідженні розроблено та експериментально перевірено науково-технологічне забезпечення викладання координатного методу курсу планіметрії: зроблено детальний ЛДА навчального матеріалу з теми «Декартові координати на площині» (визначено цілі, мотиви навчання; проведено логічний аналіз теми; визначено «ядерний матеріал» теми, основні компетентності, що формує координатний метод тощо); представлено цикл самостійних робіт перспективної спрямованості; технологічні карти (концепт карти) для вивчення теми «Декартові координати на площині та у просторі» з метою формування ключових і предметних компетентностей учнів; плани-конспекти уроків з математики і планіметрії; підбірку творчих самостійних робіт на координатній площині. У ході дослідно-експериментальної роботи з організації навчання учнів координатного методу в 6-9 класах закладів загальної середньої освіти доведено позитивний вплив розробленого технологічного забезпечення на підвищення рівнів сформованості навчальних можливостей учнів. In the qualification paper, the theoretical foundations of the coordinate method are scientifically substantiated: its essence is characterized, the genesis of the given phenomenon is investigated, the issue of coordinate transformation, application of the coordinate method to proving theorems, solving geometric problems, systems of equations is considered; the stages of the formation of subject competences in the application of the coordinate method in the school mathematics course are defined. The research developed and experimentally verified the scientific and technological support for teaching the coordinate method of the planimetry course: a detailed LDA of the educational material on the topic «Cartesian coordinates on the plane» was made (the goals, motivations of the study were determined; the logical analysis of the topic was carried out; the «core material» of the topic, the main competencies were determined , which forms the coordinate method, etc.); a cycle of independent works with a perspective orientation is presented; technological maps (map concept) for studying the topic ««Cartesian coordinates on the plane and in space» for the purpose of forming key and subject competencies of students; plans-summaries of lessons in mathematics and planimetry; a selection of creative independent works on the coordinate plane. In the course of research and experimental work on the organization of teaching students using the coordinate method in grades 6-9 of general secondary education institutions, the positive impact of the developed technological support on increasing the levels of the formation of students' educational opportunities was proven.
dc.identifier.citationКроль Г. Г. Метод координат та його застосування у шкільному курсі математики : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / Г. Г. Кроль ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 69 с. : табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14127
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectметод координат
dc.subjectдекартові координати
dc.subjectнауково-технологічне забезпечення
dc.subjectmethod of coordinates
dc.subjectCartesian coordinates
dc.subjectscientific and technological support
dc.titleМЕТОД КООРДИНАТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ
dc.title.alternativeMETHOD OF COORDINATES AND ITS APPLICATION IN SCHOOL MATHEMATICS MATHEMATICS COURSE
dc.typeOther
Файли
Колекції