ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РІВНЯ СУБ'ЄКТИВНОГО КОНТРОЛЮ І ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ЖІНОК З КРИЗОВИХ СІМЕЙ, РОЗЛУЧЕНИХ ЖІНОК ТА ЖІНОК ЗІ ЗВИЧАЙНИХ СІМЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проведений порівняльний аналіз зв’язків рівня суб’єктивного конт-ролю з особистісними якостями (16 – факторний опитувальник Р.Б.Кеттелла) у обстежених жінок 29-56 років загальною кількістю 454 особи. До складу вибірки увійшли 224 жінки з кризисних сімей, 104 розлучених жінки. Групу порівняння склали 126 жінок зі звичайних сімей. Аналіз результатів виявив наявність значу-щих кореляцій шкал локусу контролю та факторів особистісного опитувальника Р.Б.Кеттелла у досліджуваних групах жінок. Найбільша кількість зв’язків виявле-на в групі жінок з кризисних сімей. В статье проведен сравнительный анализ связей уровня субъективного кон-троля с личностными качествами (16 – факторный опросник Р. Б. Кэттэлла) у об-следованных женщин 29-56 лет общей численностью 454 человека. В состав вы-борки вошли 224 женщины из кризисных семей, 104 разведенные женщины. Группу сравнения составили 126 женщин из обычных семей. Анализ результатов выявил наличие значимых корреляций шкал локуса контроля и факторов личност-ного опросника Р. Б. Кэттэлла в исследуемых группах женщин. Наибольшее коли-чество связей выявлено в группе женщин из кризисных семей. Comparative analysis of connections of subjective control level with personal qualities (16-factors questionnaire of R.B.Kettell) of studied women 29-56 years old and total quantity 454 persons was made in the article. Excerption includes 224 women from the crisis families, 104 divorced women. The group of comparison includes 126 women from ordinary families. Analysis of results detected the existence of meaningful correlations of locus con-trol scales and factors of personal questionnaire of R.B.Kettell at the studied groups of women. The largest quantity of connections was detected at the group of women from the crisis families.
Опис
Ключові слова
рівень суб’єктивного контролю, відповідальність, психологія середовища, структура особистості, особистісні якості жінок, уровень субъективного контроля, ответственность, психология среды, структура личности, личностные качества женщин, subjective control level, responsibility, environmental psychology, structure of personality, personal qualities of women
Цитування
Фальова О. Є. Взаємозв’язок рівня суб'єктивного контролю і особистісних якостей жінок з кризових сімей, розлучених жінок та жінок зі звичайних сімей / О. Є. Фальова, С. О. Ніколаєнко // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Психологія : [зб. наук. пр.]. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 53. – С. 247–255.