Авторська інтерпретація етноконцепту «калина» в повісті О. Забужко «Казка про калинову сопілку»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
«Казка про калинову сопілку» О. Забужко —це твір, в основі якого лежить українська народна казка «Калинова сопілка». Трансформуючи деякі сюжетні колізії цієї казки, письменниця залишає її етнографічність у відтворенні світогляду героїв, їхніх поведінкових та мовно-комунікативних характеристик. «Сказка о калиновой свирели» О. Забужко - это произведение, в основе которого лежит украинская народная сказка «Калиновая свирель». Трансформируя некоторые сюжетные коллизии этой сказки, писательница оставляет ее этнографичность в воспроизведении мировоззрения героев, их поведенческих и культурно-коммуникативных характеристик. O. Zabuzhko's “The Tale of the Viburnum Pipes” is a work based on the Ukrainian folk tale “Kalinovaya Pipes”. Transforming some of the plot collisions of this tale, the writer leaves its ethnographic character in reproducing the worldview of the heroes, their behavioral and cultural-communicative characteristics.
Опис
Ключові слова
авторська інтерпретація, етноконцепт, калина, Забужко О., казка, авторская интерпретация, етноконцепт, калина, Забужко О., сказка, author's interpretation, ethnoconcept, viburnum, Zabuzhko O., fairy tale, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Шевченко Ю. Д. Авторська інтерпретація етноконцепту «калина» в повісті О. Забужко «Казка про калинову сопілку» / Ю. Д. Шевченко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами Х Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 29 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 88–89.