БІБЛІЙНА ГЕРМЕНЕВТИКА ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В ПЛОЩИНІ НАУКОВОЇ СТАТИСТИКИ ЛЕОНІДА УШКАЛОВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено біблійну герменевтику Григорія Сковороди в площині наукової статистики Леоніда Ушкалова. Вагомим внеском в українське сковородинознавство є одинадцять книжок Леоніда Ушкалова про життя і творчість барокового філософа-богослова Григорія Сковороди. Відновлена професором Л. Ушкаловим автентичність текстів творів Григорія Сковороди надала змогу усунути допущені переписувачами помилки і вивільнити твори мислителя від русифікаторських нашарувань, повернути його в лоно українського літературного бароко. Зазначено, що феноменальна ерудиція Леоніда Ушкалова дозволила йому опанувати неабиякий інтелект останнього українського барокового письменника, осмислити кожне слово Григорія Сковороди й прокоментувати найскладніші топоси літературних розважань гуманіста. Здається, він знав геть усе про Григорія Сковороду. Таке всезнання про українського філософа-богослова тішило пана професора, давало йому насолоду від непростого й глибокого проникнення в надра префігурації складних для розуміння текстів барокового екзегета тому, що він обрав, за Г. Сковородою, «сродну працю», про яку говорив: «А я хотів зробити так, щоб, коли мій читач згодом буде чути слова «українська література», у нього з’являлися впевнений погляд на життя, радісна посмішка, трішки драйву...The publication examines the biblical hermeneutics of Hryhoriy Skovoroda in the plane of scientific statistics of Leonid Ushkalov. Leonid Ushkalov's eleven books about the life and work of the Baroque philosopher-theologian Hryhoriy Skovoroda are a significant contribution to Ukrainian Skovorodastudies. The authenticity of the texts of Hryhoriy Skovoroda's works, restored by Professor L. Ushkalov, made it possible to eliminate the mistakes made by copyists and to free the thinker's works from Russification layers, to return him to the bosom of the Ukrainian literary baroque. It is noted that the phenomenal erudition of Leonid Ushkalov allowed him master the remarkable intellect of the last Ukrainian baroque writer, understand every word of Hryhoriy Skovoroda and comment on the most complex topos of the humanist's literary entertainment. It seems that he knew everything about Hryhoriy Skovoroda. Such omniscience about the Ukrainian philosopher-theologian pleased the professor, gave him the pleasure of a difficult and deep penetration into the depths of the prefigurations of the difficult-to-understand texts of the baroque exegete, because he chose, according to H. Skovoroda, "related work", about which he said: "A I wanted to make it so that when my reader later hears the words "Ukrainian literature", he will have a confident outlook on life, a joyful smile, a little drive...
Опис
Ключові слова
Сковорода Г. С., Ушкалов Л. В., сковородинознавство, український філософ, біблійна герменевтика, українське літературне бароко, творча спадщина, H. S. Skovoroda, L. V. Ushkalov, Skovorodastudies, Ukrainian philosopher, biblical hermeneutics, Ukrainian literary baroque, creative heritage
Цитування
Левченко Н. Біблійна герменевтика Григорія Сковороди в площині наукової статистики Леоніда Ушкалова / Н. Левченко // Григорій Сковорода і ми українці: диво першого кроку і сила ініціативи : кол. монографія / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за наук. ред. Ю. Бойчука, М. Култаєвої. – Харків, 2023. – С. 36–47.