Управління закладами освіти в нових освітніх реаліях

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-10
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник підготовлено за матеріалами IV-ої студентської науково-практичної конференції, що висвітлюють науково-теоретичні, організаційно-методичні підходи, моделі, механізми забезпечення якості освіти, освітньої діяльності й управління нею в нових реаліях – воєнно-політичних, економічних, освітніх. Видання стане в пригоді керівникам, науково-педагогічним і педагогічним працівникам системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, фахової передвищої, вищої освіти, у тому числі післядипломної, перепідготовки кадрів, дозволить їм упорядкувати й оптимізувати управлінську діяльність у процесі роботи. The collection is based on the materials of the IVth Student Scientific and Practical Conference, which covers scientific, theoretical, organisational and methodological approaches, models, mechanisms for ensuring the quality of education, educational activities and its management in the new realities - military-political, economic, educational. The publication will be useful for managers, research and teaching staff of pre-school, general secondary, out-of-school, professional pre-higher and higher education, including postgraduate and retraining, and will allow them to streamline and optimise management activities in the course of their work.
Опис
Ключові слова
управління, заклади освіти, освітній процес, менеджмент, керівник, маркетинг, management, educational institutions, educational process, leader, marketing
Цитування
Управління закладами освіти в нових освітніх реаліях [Електронне видання] : матеріали IV студ. наук.-практ. конф., Харків, 10 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Р. Черновол-Ткаченко, О. Мармази, О. Гречаник]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – 81 с.