ШЛЯХИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У КНР

dc.contributor.authorМей, Фан
dc.date.accessioned2023-05-09T09:22:27Z
dc.date.available2023-05-09T09:22:27Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractУ статті представлено аналіз шляхів інформатизації процесу підготовки вчителів музичного мистецтва у КНР, що спирається на розроблену Міністерством освіти КНР єдину систему кваліфікаційних та освітніх стандартів та навчальних планів підготовки вчителів музичного мистецтва. Визначено взаємозв’язки застосування інформаційних технологій у підготовці вчителів музичного мистецтва та єдиною системою кваліфікаційних та освітніх стандартів та навчальних програм, що представлені такими документами: «Національна програма з музичної педагогіки (програма педагогічної освіти) для студентів», «Керівництво з викладання обов’язкових дисциплін для студентів старших курсів у галузі музикознавства (педагогічної освіти) в загальноосвітніх та інших національних школах», «Програму підготовки фахівців по загальноосвітній навчальній програмі для студентів коледжів і університетів» тощо. Показано, що китайськими науковцями було проаналізовано дисбаланс між професійними та іншими циклами дисциплін, запропоновано ідеї щодо поліпшення професійної підготовки (оптимізувати структуру команди розробників, збільшити частку професійних дисциплін, застосовувати сучасні методи навчання музиці). Показано, що сучасні проблеми підготовки учителів музичного мистецтва грунтуються на історичних передумовах музичної освіти КНР, її інформатизації. Інтеграція інформаційних технологій і навчальних програм, на думку китайських науковців, стає новим методом навчання, що органічно поєднує інформаційні технології, інформаційні ресурси, інформаційні методи, людські ресурси і зміст дисциплін. У дослідженнях визначено, що вплив інформатизації на традиційну музичну освіту призводить до трансформації традиційних форм викладання музики, оскільки до популяризації інформаційних технологій музика зберігалася у статичній формі нот, а з розвитком інформатизації, з появою і розвитком Інтернету, методи статичного і матеріалізованого уявлення музики стали віртуалізуватися; також впровадження інформаційних технологій у освітній процес має допомагати визначенню здібностей студентів. Показано, що одним з напрямів застосування інформаційних технологій у підготовці вчителів музичного мистецтва є впровадження мультимедійних засобів, які створюють «полісередовище», що у синкретичному вигляді представляє різні види та засоби надання інформації (текст, графіку, звук тощо). The article presents an analysis of ways to inform the process of training music teachers in China, based on the Ministry of Education of China developed a single system of qualification and educational standards and curricula for training music teachers. The interrelationships of the use of information technologies in the training of music teachers and a single system of qualification and educational standards and curricula are determined, which are presented in the following documents: «National Program in Music Pedagogy disciplines for senior students in the field of musicology (pedagogical education) in secondary and other national schools», «Training program for general education curriculum for students of colleges and universities», etc. It is shown that Chinese scientists have analyzed the imbalance between professional and other cycles of disciplines, proposed ideas for improving training (optimize the structure of the development team, increase the share of professional disciplines, apply modern methods of teaching music). It is shown that modern problems of training teachers of music art are based on the historical preconditions of music education in China, its informatization. The integration of information technology and curricula, according to Chinese scholars, is becoming a new method of teaching that organically combines information technology, information resources, information methods, human resources and the content of disciplines. Studies have shown that the impact of informatization on traditional music education leads to the transformation of traditional forms of music teaching, as the popularization of information technology music was stored in static form, and with the development of informatization, with the advent and development of the Internet; also the introduction of information technology in the educational process should help determine the abilities of students. It is shown that one of the areas of application of information technology in the training of music teachers is the introduction of multimedia tools that create a «polyenvironment» that syncretically represents different types and means of providing information (text, graphics, sound, etc.).
dc.identifier.citationМей Фан. Шляхи інформатизації процесу підготовки вчителів музичного мистецтва у КНР / Мей Фан // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – Вип. 57. – С. 49–61.
dc.identifier.issn2312-1548 (Print) 2312-8801 (Online)
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11142
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectінформатизація
dc.subjectучителі музичного мистецтва
dc.subjectКНР
dc.subjectосвіта
dc.subjectнавчальні програми
dc.subjectсистема кваліфікаційних та освітніх стандартів
dc.subjectісторичні передумови
dc.subjectinformatization
dc.subjectteachers of music art
dc.subjectChina
dc.subjecteducation
dc.subjectcurricula
dc.subjectsystem of qualification and educational standards
dc.subjecthistorical preconditions
dc.titleШЛЯХИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У КНР
dc.title.alternativeWAYS OF INFORMATIZING THE PROCESS OF TRAINING TEACHERS OF MUSIC ART IN CHINA
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
znpkhnpu_zntndr_2021_57_6.pdf
Розмір:
717.88 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: