ТЕРМІНИ ЯК ОСОБЛИВА КАТЕГОРІЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено терміни в сучасній китайській мові. Термін (від латин. Terminus – межа, кінець) – це слово або словосполучення, яке позначає поняття певної галузі знання чи діяльності людини. Позначає поняття, що використовується в певній галузі знання з максимально точним смисловим визначенням. На відміну від популярних назв, терміни є сильнішими та краще визначеними з точки зору семантики, їх також можна адаптувати, для служіння номенклатурною основою при створенні нових термінів. The article examines the terms in the modern Chinese language. A term (from the Latin terminus - boundary, end) is a word or phrase that denotes the concept of a certain field of knowledge or activity or human activity. It means a concept used in a particular field of knowledge with the most accurate a particular field of knowledge with the most precise semantic definition. Unlike popular names, terms are stronger and better defined from a semantic semantically, they can also be adapted to serve as a nomenclature basis for the creation of new terms.
Опис
Ключові слова
китайська мова, терміни, семантика, Chinese, terms, semantics
Цитування
Федорченко А. О. Терміни як особлива категорія лексичних одиниць в сучасній китайській мові / А. О. Федорченко // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 55–57.