PECULARITIES OF VOCAL LOAD OF CHEMISTRY TEACHERS IN MEDICAL UNIVERSITY

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Teachers' professional activity in all fields is connected with high local load that has an adverse effect on their vocal apparatus. Additionally, specific factors associated with teacher's specialization affect too. Analysis of factors of professional activity of chemistry teachers in medical university has been done in this article. It was found that majority of teachers have insufficient level of knowledge about voice, can’t use it correctly and effectively that results in occurrence of medical and psychological problems of different degree. Authors suggest that one of the effective ways of complex problem solving is a formation of teachers' vocal culture. This helps not only to learn how to reduce negative impact of professional activity factors on their vocal apparatus but promotes taking of skills to keep vocal apparatus in healthy and good working state. Concept «vocal culture» consists of two multi-faceted concepts «voice» and «culture» every of which has several representations. Such as this concept is a new authors reveal structure of vocal culture and describe main ways of realization of this process which can pass spontaneously, by partially organized and specially organized way. The best result can be reached by the formation of vocal culture with special organized way during teachers' professional training. Problem of vocal culture formation for active teachers can be solved with the help of qualification upgrading courses and holding of travelling seminar-workshops at working places. Професійна діяльність вчителів у всіх областях пов'язана з високим місцевим навантаженням, що негативно впливає на їх мовний апарат. Крім того, певні чинники, пов'язані зі спеціалізацією вчителів теж впливають. В цій статті було зроблено аналіз факторів професійної діяльності викладача хімії в медичному вузі. З'ясувалося, що більшість викладачів мають недостатній рівень знань про голос, не можуть використовувати його правильно і ефективно, що призводить до виникнення медичних та психологічних проблем різного ступеня. Автори припускають, що одним з ефективних способів комплексного вирішення проблеми педагогів є формування вокальної культури. Це допомагає не тільки навчитися знижувати негативний вплив професійних факторів на діяльність їх вокального апарату, але і сприяє вмінню тримати голосовий апарат у здоровому і хорошому робочому стані. Поняття «вокальна культура» складається з двох різнопланових понять «голос» і «культура», кожне з яких має кілька подань. Проблема формування мовленнєвої культури для викладачів може бути вирішена за допомогою курсів підвищення кваліфікації та проведення виїзних семінарів-практикумів на робочих місцях. Профессиональная деятельность учителей во всех областях связана с высокой местной нагрузкой, что негативно влияет на их речевой аппарат. Кроме того, определенные факторы, связанные со специализацией учителей тоже влияют. В этой статье был проведен анализ факторов профессиональной деятельности преподавателя химии в медицинском вузе. Выяснилось, что большинство преподавателей имеют недостаточный уровень знаний о голосе, не могут использовать его правильно и эффективно, что приводит к возникновению медицинских и психологических проблем различной степени. Авторы предполагают, что одним из эффективных способов комплексного решения проблемы педагогов является формирование вокальной культуры. Это помогает не только научиться снижать отрицательное влияние профессиональных факторов на деятельность их вокального аппарата, но и способствует умению держать голосовой аппарат в здоровом и хорошем рабочем состоянии. Понятие «вокальная культура» состоит из двух разноплановых понятий «голос» и «культура», каждое из которых имеет несколько представлений. Проблема формирования речевой культуры для преподавателей может быть решена с помощью курсов повышения квалификации и проведения выездных семинаров-практикумов на рабочих местах.
Опис
Ключові слова
teachers, voice, functional voice disorders, vocal culture, professional training, prospective teachers, викладачі, голос, функціональні голосові розлади, вокальна культура, професійне навчання, майбутні вчителі, преподаватели, функциональные голосовые расстройства, вокальная культура, профессиональное обучение, будущие учителя
Цитування
Pecularities of vocal load of chemistry teachers in medical university / A. O. Syrovaya, L. E. Peretyaga, V. A. Makarov, S. V. Andreeva, T. S. Tishakova // The scientific heritage. – 2016. – V. 1, № 1 (1). – Р. 35–39.