РОЗВИТОК НАВИЧОК СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОРІЄНТУВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОМІРНИМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

dc.contributor.authorКутузова, Н. А.
dc.date.accessioned2024-03-01T11:33:42Z
dc.date.available2024-03-01T11:33:42Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджено соціально-побутове орієнтування дітей з помірними інтелектуальними порушеннями та дітей з розладами аутистичного спектра. Дослідження спрямоване на визначення рівня їхньої адаптації до повсякденного життя, оцінку їхніх навичок та здатності у важливих аспектах побутового функціонування, таких як особиста гігієна, самостійність у виконанні рутинних завдань, спілкування та інші аспекти повсякденного життя. Інтелектуальні порушення та аутистичні розлади впливають на рівень побутової адаптації у дітей, ускладнюючи їхню спроможність самостійно функціонувати та ефективно взаємодіяти з оточуючим соціальним та побутовим середовищем. Ця взаємодія може бути покращена за допомогою специфічних педагогічних та психологічних підходів, спрямованих на навчання та підтримку у розвитку необхідних навичок самообслуговування та соціальної адаптації. Висувається гіпотеза про те, що опанування навичок соціально-побутового орієнтування у цієї групи дітей дозволить розробити ефективні індивідуалізовані програми підтримки та навчання для поліпшення їхнього повсякденного функціонування та якості життя. Методи дослідження: аналіз та синтез, історико-порівняльний, теоретичне узагальнення, константувальний, спостереження, інтерв’ю, анкетування. Практичне значення: 1. Індивідуалізація підходів: результати дослідження дозволяють індивідуалізувати підходи до навчання та підтримки дітей з помірними інтелектуальними порушеннями або аутизмом, забезпечуючи кожного учня оптимальною програмою та підтримкою. 2. Удосконалення освітньої практики: отримані дані можуть бути використані для удосконалення освітніх програм та методик, спрямованих на розвиток побутових навичок та соціальної адаптації у цієї групи дітей. 3. Соціальна інтеграція: аналіз результатів дослідження сприяє розробці програм та заходів, спрямованих на підвищення рівня соціальної інтеграції дітей з помірними інтелектуальними порушеннями або аутизмом у суспільстві. 4. Підготовка до самостійного життя: дослідження розкриває аспекти, які потребують особливої уваги у підготовці цих дітей до самостійного життя, що дозволяє ефективно формувати навички, необхідні для їхньої успішної адаптації у дорослому житті. In the qualifying work, the social and everyday orientation of children with moderate intellectual disabilities and children with autistic spectrum disorders was investigated. The study is aimed at determining the level of their adaptation to everyday life, assessing their skills and abilities in important aspects of everyday functioning, such as personal hygiene, independence in performing routine tasks, communication and other aspects of everyday life. Intellectual disabilities and autistic disorders affect the level of domestic adaptation in children, complicating their ability to function independently and interact effectively with the surrounding social and domestic environment. This interaction can be improved with the help of specific pedagogical and psychological approaches aimed at teaching and supporting the development of necessary self-care and social adaptation skills. It is hypothesized that mastering the skills of social and everyday orientation in this group of children will allow the development of effective individualized support and training programs to improve their daily functioning and quality of life. Research methods: analysis and synthesis, historical and comparative, theoretical generalization, constant, observation, interview, survey Practical meaning: 1. Individualization of approaches: the results of the study make it possible to individualize approaches to education and support of children with moderate intellectual disabilities or autism, providing each student with an optimal program and support. 2. Improvement of educational practice: the obtained data can be used to improve educational programs and methods aimed at development of household skills and social adaptation in this group of children. 3. Social integration: the analysis of research results contributes to the development of programs and measures aimed at increasing the level of social integration of children with moderate intellectual disabilities or autism in society. 4. Preparation for independent life: the study reveals aspects that require special attention in the preparation of these children for independent life, which allows to effectively form the skills necessary for their successful adaptation in adult life.
dc.identifier.citationКутузова Н. А. Розвиток навичок соціально-побутового орієнтування дітей дошкільного віку з помірними інтелектуальними порушеннями : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Н. А. Кутузова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 70 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14204
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectсоціально-побутове орієнтування
dc.subjectдіти з інтелектуальними порушеннями
dc.subjectаутизм
dc.subjectкорекційна робота
dc.subjectsocial and household orientation
dc.subjectchildren with intellectual disabilities
dc.subjectautism
dc.subjectcorrectional work
dc.titleРОЗВИТОК НАВИЧОК СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОРІЄНТУВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОМІРНИМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ
dc.title.alternativeDEVELOPMENT OF SOCIAL AND HOUSEHOLD ORIENTATION SKILLS OF PRESCHOOL CHILDREN WITH MODERATE INTELLECTUAL DISABILITIES
dc.typeOther
Файли
Колекції