Педагогічні умови розвитку творчих математичних здібностей учнів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет
Анотація
Статтю присвячено пошуку ефективних способів розвитку творчих математичних здібностей учнів початкової школи. Відзначено, що ця проблема в теорії й практиці навчання стоїть особливо гостро у теперішній час, коли Новою українською школою висуваються нові освітні завдання. Аналіз Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти свідчить, що пріоритетними у навчальному процесі є розвиток дитини, формування в неї ключових та предметних компетентностей. Це своєю чергою спонукає фахівців розробляти нові дидактичні підходи у навчанні школярів – формувати математичну грамотність і компетентність, що дозволить застосовувати набуті знання та уміння як у звичній, так й у нестандартній ситуації. Виявлено, що для формування творчих здібностей у молодших школярів під час навчання математики необхідна цілеспрямована педагогічна робота. Особлива увага вчителів повинна бути спрямована на пробудження задатків та природних здібностей дитини, розвиток її здатності до навчання, пізнавальних інтересів, бажання пізнавати та відкривати нові знання. Такі позитивні можливості з’являються в процесі творчої діяльності. З’ясовано, що під розвитком творчих математичних здібностей молодшого школяра потрібно розуміти цілеспрямоване дидактично і методично організоване формування і розвиток математичного стиля мислення дитини, її здібностей до математичного пізнання дійсності. Аналіз практики та численних досліджень показав, що пошукова активність спонукає дитину постійно вдосконалювати свої знання та уміння, підтримує і зміцнює позитивну мотивацію та інтерес до навчання математики. У результаті дослідження було визначено умови розвитку творчих здібностей молодших школярів під час навчання математики, виявлено вимоги, яким повинні задовольняти творчі завдання з математики. Аналіз практичного застосування знань та умінь з математики, можливість їх використання в житті стають актуальними для розвитку творчих здібностей, ініціативності та самостійності молодших школярів. Урахування зазначених умов розвитку творчих математичних здібностей учнів в умовах масової початкової школи значною мірою залежить від надання вчителю конкретного і принципово нового методичного забезпечення. Створення спеціальних методичних матеріалів з математики для забезпечення творчої роботи учнів під час навчання математики – це ефективний спосіб реалізації розвитку творчих математичних здібностей молодших школярів. Статья посвящена поиску эффективных способов развития творческих математических способностей учащихся начальной школы. Отмечено, что эта проблема в теории и практике обучения стоит особенно остро в настоящее время, когда Новой украинской школой выдвигаются новые образовательные задачи. Анализ Концепции Новой украинской школы, Государственного стандарта начального образования свидетельствует, что приоритетными в учебном процессе является развитие ребенка, формирование у него ключевых и предметных компетентностей. Это в свою очередь побуждает специалистов разрабатывать новые дидактические подходы в обучении школьников - формировать математическую грамотность и компетентность, что позволит применять приобретенные знания и умения как в обычной, так и в нестандартной ситуации. Выявлено, что для формирования творческих способностей у младших школьников при обучении математики необходима целенаправленная педагогическая работа. Особое внимание учителей должно быть направлено на пробуждение задатков и природных способностей ребенка, развитие его способности к обучению, познавательных интересов, желание познавать и открывать новые знания. Такие позитивные возможности появляются в процессе творческой деятельности. Установлено, что под развитием творческих математических способностей младшего школьника нужно понимать целенаправленное дидактически и методически организованное формирование и развитие математического стиля мышления ребенка, его способностей к математическому познанию действительности. Анализ практики и многочисленных исследований показал, что поисковая активность побуждает ребенка постоянно совершенствовать свои знания и умения, поддерживает и укрепляет положительную мотивацию и интерес к обучению математике. В результате исследования были определены условия развития творческих способностей младших школьников при обучении математике, выявлены требования, которым должны удовлетворять творческие задания по математике. Анализ практического применения знаний и умений по математике, возможность их использования в жизни становятся актуальными для развития творческих способностей, инициативности и самостоятельности младших школьников. Учет указанных условий развития творческих математических способностей учащихся в условиях массовой начальной школы в значительной степени зависит от предоставления учителю конкретного и принципиально нового методического обеспечения. Создание специальных методических материалов по математике для обеспечения творческой работы учащихся при обучении математике - это эффективный способ реализации развития творческих математических способностей младших школьников. The article is dedicated to the search of the effective ways of development of primary schoolchildren’s creative mathematical abilities. It has been noted that this problem is particularly acute in the theory and practice of teaching nowadays, when the New Ukrainian school puts forward new educational challenges. The analysis of the concept of New Ukrainian School and State Standard of Primary Education has shown that child’s development and formation of his key and subject competencies are the priorities in the learning process. In turn, it encourages specialists to develop new didactic approaches to teaching schoolchildren – to form mathematical literacy and competence, which will enable to apply the acquired knowledge and skills in both in standard and non-standard situations. It has been revealed that purposeful pedagogical work is required for formation of primary schoolchildren’s creative abilities in teaching mathematics. Teachers should pay particular attention to awakening child’s inclinations and natural abilities, development of his cognitive interests, ability to learn, desire to learn and discover new knowledge. Such positive opportunities arise in the process of creative activity. It has been found that the development of primary schoolchildren’s creative mathematical abilities means purposeful didactically and methodically organized formation and development of child’s mathematical style of thinking, his abilities for mathematical cognition of reality. The analysis of practice and numerous researches has shown that the search activity encourages children to improve their knowledge and skills constantly, supports and reinforces positive motivation and interest in learning Mathematics. As a result of the study, the conditions of development of primary schoolchildren’s creative abilities in learning Mathematics have been identified. Besides, the authors have determined the requirements that creative Mathematics tasks should meet. The analysis of practical application of knowledge and skills in Mathematics and possibilities to use them in life become relevant for development of primary schoolchildren’s creative abilities, initiative and independence. Taking into account the mentioned conditions of development of primary schoolchildren’s creative mathematical abilities in mass primary school depends greatly on providing a teacher with specific and fundamentally new methodical support. Creation of special teaching materials in Mathematics to ensure schoolchildren’s creative work when learning Mathematics is an effective way to implement development of primary schoolchildren’s creative mathematical abilities.
Опис
Ключові слова
здібності, творчі математичні здібності, пошукова діяльність, творчі завдання, молодші школярі, педагогічні умови, способности, творческие математические способности, поисковая деятельность, творческие задания, младшие школьники, педагогические условия, abilities, creative mathematical abilities, search activity, creative tasks, primary schoolchildren, pedagogical conditions
Цитування
Масюк О. М.Педагогічні умови розвитку творчих математичних здібностей учнів початкової школи / О. М. Масюк, Л. І. Титаренко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : КПУ, 2020. – № 68, т. 1. – С. 179–181.