ОСОБЛИВОСТІ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ У ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ

dc.contributor.authorРоманченко, А. С.
dc.date.accessioned2024-01-31T14:23:09Z
dc.date.available2024-01-31T14:23:09Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractТема нашої роботи «Особливості англо-українського перекладу термінів у галузі медицини». Мета дослідження – визначити та проаналізувати лексичні та граматичні особливості перекладу англійської медичної термінології. В роботі виконано наступні завдання: проаналізовано поняття термін; визначено види термінологічних одиниць; виокремлено особливості перекладу термінів; проаналізовано поняття та основні характеристики англійської медичної термінології; визначено види медичних термінів; виокремлено лексичні особливості перекладу; проаналізовано граматичні особливості перекладу. Для досягнення поставленої мети були використані наступні методи: метод структурного аналізу (для аналізу структурних типів термінів), метод словотвірного аналізу (для встановлення способу словотворення аналізованих термнів), метод семантичного аналізу (для аналізу семантичних складових термінів), метод порівняльного аналізу (для порівняльного аналізу перекладів термінології), метод лексикографічного аналізу (для аналізу тлумачення термінів). Матеріал дослідження – стаття «Fatal and Nonfatal Cardiovascular Disease and the Use of Therapies for Secondary Prevention in a Rural Region of India» [43]. Здійснюючи переклад медичної термінології, ми використовували різні методи з метою забезпечення точності та зрозумілості перекладу: транскодування (23%): цей метод використовувався для перекладу певних медичних термінів, де важливо було зберегти оригінальну форму слова чи виразу, але з адаптацією до мови перекладу. Такий підхід знайшов застосування в 23% випадків; еквівалентний переклад (39,5%): Саме цей метод був найбільш широко використаним у нашому дослідженні, охопивши 39,5% всіх перекладених термінів. Він передбачав знаходження аналогічних термінів у цільовій мові з метою забезпечення максимальної точності і зрозумілості; калькування (37,5%): цей метод використовувався в 37,5% випадків і передбачав переклад за допомогою прямого словесного або фразового відтворення з оригінальної мови. Це було застосовано там, де виявлено аналогічність структури та значення термінів. Результати дослідження медичної термінології під час перекладу свідчать про застосування різних граматичних засобів для досягнення точності та належної адаптації термінів. Основні використані стратегії включають: заміна порядку слів / транспозиція (46%): цей метод використовується найчастіше, щоб забезпечити логічну послідовність та зберегти семантичне навантаження термінів. Більше половини випадків включають переміщення слів для досягнення більшої зрозумілості; розшифрування абревіатури (8%): ця стратегія використовується для перекладу абревіатур та скорочень, щоб забезпечити повне розуміння термінів. Вісім відсотків випадків включають розшифрування скорочень для уникнення непорозумінь; граматична заміна частини мови (23%): цей метод застосовується для зміни частин мови термінів, щоб вони краще вписувалися в контекст перекладу. Близько чверті випадків включають заміну частин мови для підвищення лінгвістичної відповідності; граматична заміна форми слова (23%): ця стратегія передбачає зміну форми слова, наприклад, з іменника на прикметник чи дієслово, для кращого адаптування до структури цільової мови. Приблизно чверть випадків включають заміну форми слова для забезпечення лінгвістичної гармонії. The theme of our research is "Features of English-Ukrainian Translation of Terms in the Field of Medicine." The purpose of the study is to identify and analyze lexical and grammatical peculiarities of translating English medical terminology. The following tasks were accomplished in the work: the concept of a term was analyzed; types of terminological units were determined; peculiarities of translating terms were highlighted; the concept and main characteristics of medical terminology were analyzed; types of medical terms were identified; lexical means were singled out; grammatical means were analyzed. To achieve the set goal, the following methods were utilized: structural analysis method (for analyzing structural types of terms), derivational analysis method (to determine the way of derivation of analyzed terms), semantic analysis method (for analyzing the semantic components of terms), comparative analysis method (for comparing translations of terminology), lexicographic analysis method (for analyzing the interpretation of terms). The research material is the article "Fatal and Nonfatal Cardiovascular Disease and the Use of Therapies for Secondary Prevention in a Rural Region of India" [43]. In translating medical terminology, various methods were employed to ensure accuracy and clarity of translation: transcription (23%): this method was used for translating certain medical terms where preserving the original form of the word or expression was crucial, with adaptation to the target language. This approach was applied in 23% of cases; equivalent translation (39.5%): this method was the most widely used in our study, covering 39.5% of all translated terms. It involved finding equivalent terms in the target language to ensure maximum accuracy and understanding; calque translation (37.5%): this method was used in 37.5% of cases and involved translation through direct verbal or phraseological reproduction from the original language. It was applied where structural and semantic similarity of terms was identified. The results of the study on medical terminology during translation indicate the application of various grammatical means to achieve accuracy and proper adaptation of terms. The main strategies employed include: word order replacement/transposition (46%): This method is most frequently used to ensure logical sequence and preserve the semantic load of terms. More than half of the cases involve rearranging words to enhance clarity; abbreviation decoding (8%): This strategy is utilized for translating abbreviations and acronyms to ensure a complete understanding of the terms. Eight percent of the cases involve decoding abbreviations to avoid misunderstandings; grammatical replacement of parts of speech (23%): This method is applied to alter parts of speech in terms, enabling them to better fit the translation context. Approximately a quarter of the cases involve replacing parts of speech to enhance linguistic correspondence, grammatical replacement of word form (23%): This strategy involves changing the form of a word, such as from a noun to an adjective or verb, for better adaptation to the target language's structure. About a quarter of the cases include changing word forms to ensure linguistic harmony.
dc.identifier.citationРоманченко А. С. Особливості англо-українського перекладу термінів у галузі медицини : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035.041 Філологія (герман. мови та літ. (переклад включно), перша – англ.) / А. С. Романченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. англ. філології. – Харків, 2023. – 60 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13757
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectтермін
dc.subjectмедична термінологія
dc.subjectпереклад
dc.subjectтрансформації
dc.subjectметоди
dc.subjectterm
dc.subjectmedical terminology
dc.subjecttranslation
dc.subjecttransformations
dc.subjectmethods
dc.titleОСОБЛИВОСТІ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ У ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ
dc.title.alternativeSPECIFICITY OF ENGLISH-UKRAINIAN TRANSLATION OF TERMS IN THE SPHERE OF MEDICINE
dc.typeOther
Файли
Колекції