Definition elements and legal nature of employment contract

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-21
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article is devoted to the study of the legal nature of the employment contract, the characteristics inherent in the employment contract are analyzed. Стаття присвячена дослідженню правової природи трудового договору, аналізуються ознаки, притаманні трудовому договору.
Опис
Ключові слова
employment contract, employers, employees, labor law, student works, трудовий договір, роботодавці, працівники, трудове право, студентські роботи
Цитування
Oral Neriman. Definition elements and legal nature of employment contract / Neriman Oral // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 168–172.