ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування комунікативних умінь і навичок у дітей старшого дошкільного віку. Важливою умовою повноцінного психічного розвитку дитини дошкільного віку є спілкування. Динамічне сучасне життя вимагає від дитини вміння взаємодіяти з дитячим колективом, бути готовим адаптуватися до нових умов, мислити творчо тощо. Зазначено, що комунікативні вміння та навички можливо формувати в результаті цілеспрямованого впливу, який буде сприяти розвитку уміння дошкільника спілкуватись дотримуючись вимог і правил ефективного спілкування. The publication examines the formation of communicative abilities and skills in children of older preschool age. An important condition for the full-fledged mental development of a preschool child is communication. Dynamic modern life requires the child to be able to interact with the children's team, to be ready to adapt to new conditions, to think creatively, etc. It is noted that communication skills and abilities can be formed as a result of purposeful influence, which will contribute to the development of the preschooler's ability to communicate by observing the requirements and rules of effective communication.
Опис
Ключові слова
спілкування, діти старшого дошкільного віку, communication, children of older preschool age
Цитування
Ходикіна Ю. Формування комунікативних умінь і навичок у дітей старшого дошкільного віку / Ю. Ходикіна // Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. наук.-практ. on-line конф. для студ., аспірантів, викл., учителів шк., вихователів ЗДО, Харків, 10 листоп. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Дорожко, О. Малихіна, К. Бєляєва]. – Харків, 2023. – С. 89.