Ідеї Монтессорі-педагогіки про індивідуальне виховання дітей дошкільного віку та їх використання в сучасній теорії і практиці ЗДО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі наведено теоретичне узагальнення й практичне розв’язання наукової проблеми індивідуального виховання дітей дошкільного віку шляхом використання педагогічних ідей М. Монтессорі в закладах дошкільної освіти. Обґрунтовано доцільність звернення до Монтессорі педагогіки на сучасному етапі розвитку дошкільної освіти в Україні. Розкрито актуальність індивідуального підходу до виховання дошкільників в умовах переважання в традиційних ЗДО дистанційних форм освіти. Висвітлено роль набутого дитиною в процесі роботи з дидактичними матеріалами Монтессорі сенсорного досвіду в її індивідуальному розвитку. Досліджено практику застосування ідей Монтессорі-педагогіки в сучасних закладах дошкільної освіти України. Розкрито доцільність використання ідей М. Монтессорі щодо індивідуального розвитку дошкільників в умовах вимушеної ізоляції і обмеженого спілкування через війну. Розроблено і теоретично обґрунтовано шляхи вдосконалення індивідуального виховання дітей дошкільного віку в сучасних ЗДО на основі ідей Монтессорі-педагогіки. Закцентовано увагу на можливостях посилення впливу методу М. Монтессорі на сенсорний і, зокрема, слуховий розвиток дошкільників шляхом його використання у поєднанні з елементами інших педагогічних технологій (Lego-технології, музикограма, тілесна перкусія для дітей тощо). Запропоновано ідеї щодо вдосконалення Монтессорі-матеріалів, спрямованих на формування у дітей первинних уявлень про нотну грамоту і розвиток їх музичного слуху. Доведено перспективність і ефективність адаптації спрямованих на індивідуальне виховання дитини Монтессорі-технологій в умовах освітнього процесу у сучасному закладі дошкільної освіти і у родинному вихованні, розроблено відповідні методичні рекомендації для батьків і вихователів. Theoretical generalization over and practical decision of scientific problem of individual education of children of preschool age are in-process brought by the use of pedagogical ideas of M. Montessori in establishments of preschool education. Expediency of address is reasonable to Montessori's Рedagogics on the modern stage of development of preschool education in Ukraine. Actuality of the individual going is exposed near education of preschool children in the conditions of predominance in traditional establishments of preschool education of the controlled from distance forms of education. A role is reflected purchased by a child in the process of work with didactics Montessori’s materials of sensory experience in her individual development. Practice of application of ideas of Montessori's Рedagogics is investigational in modern establishments of preschool formation of Ukraine. Expediency of the use of ideas of is exposed in relation to individual development of preschool children in the conditions of a force isolation and limit commonunication through war. It is worked out and in theory the ways of perfection of individual education of children of preschool age are reasonable in modern on the basis of ideas of Montessori's Рedagogics. Focused attention on possibilities of strengthening of influence of method of M. Montessori on sensory and, in particular, auditory development of preschool children by his use in combination with the elements of other pedagogical technologies (Lego technology, application of musicogram, body percussion for kids and others like that). Ideas are offered on perfection of the Montessori’s materials sent to forming for the children of primary ideas about a musical deed and development of them ear for music. Perspective and efficiency of adaptation of the Montessori's technologies sent to individual education of child are well-proven in the conditions of educational process in modern establishment of preschool education and in domestic education, corresponding methodical recommendations are worked out for parents and educators.
Опис
Ключові слова
дошкільна освіта, заклад дошкільної освіти, індивідуалізація навчання, індивідуальний розвиток дитини, педагогічна система М. Монтессорі, підготовлене предметне середовище, дидактичний матеріал, сенсорне виховання, preschool education, establishment of preschool education, individualization of studies, individual development of child, Maria Montessori's Рedagogical System, prepared subject environment, didactics material, sensory education
Цитування
Доля Ю. В. Ідеї Монтессорі-педагогіки про індивідуальне виховання дітей дошкільного віку та їх використання в сучасній теорії і практиці ЗДО : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / Ю. В. Доля ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 124 с. : табл. + дод.
Колекції