Вплив демографічних чинників на розвиток туризму

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-01-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
Анотація
Досліджено особливості розвитку туризму та впливу на нього ряду чинників, серед яких природні, культурні, демографічні, соціальні, економічні. Проаналізовано вплив демографічних чинників - чисельності, статево-вікового та шлюбно-сімейного складу населення, рівнів зайнятості на розвиток туризму у регіоні та країні в цілому, на попит на туристичні послуги. Исследованы особенности развития туризма и воздействия на него ряда факторов, среди которых природные, культурные, демографические, социальные, экономические. Проанализировано влияние демографических факторов - численности, поло-возрастного и брачно-семейного состава населения, уровня занятости на развитие туризма в регионе и стране в целом, на спрос на туристические услуги. The peculiarities of tourism development and its influence on a number of factors, including natural, cultural, demographic, social and economic factors, are investigated. The influence of demographic factors - number, sex, age and marriage and family composition of the population, levels of employment on the development of tourism in the region and the country as a whole, on the demand for tourist services is analyzed.
Опис
Ключові слова
туризм, демографічні чинники, урбанізація, зайнятість населення, туризм, демографические факторы, урбанизация, занятость населения, tourism, demographical factors, urbanization, employment of the population
Цитування
Мушка М.О. Вплив демографічних чинників на розвиток туризму / М. О. Мушка // Геогафія та туризм : матеріали заоч. наук.-практ. інтернет-конф. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, Харків, 30 січ. 2018 р. / за заг. ред. Ю. І. Муромцевої. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. – С. 13–17.