Зміст та напрями громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України на поч. ХХ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У тезах представлено характеристику студентського громадського руху початку ХХ століття. Проаналізовано особливості розвитку та становлення громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України в контексті соціокультурних, економічних та політичних процесів країни. Схарактеризовано сутність та зміст громадської діяльності студентської молоді. Визначені основні напрями та форми реалізації громадської діяльності студентів у практиці інституту вищої освіти. В тезисах представлена характеристика студенческого общественного движения начала ХХ века. Проанализированы особенности развития и становления общественной деятельности студенческой молодежи высших учебных заведений Украины в контексте социокультурных, экономических и политических процессов в стране. Охарактеризована сущность и содержание общественной деятельности студенческой молодежи. Определены основные направления и формы реализации общественной деятельности студентов в практике института высшего образования. The article presents the characteristics of student social movement at the beginning of the 20th century. The features of development and formation of social activity of student youth at higher educational institutions in Ukraine in the context of socio-cultural, economic and political processes of the country have been analyzed. The essence and content of student social activities have been characterized. The main directions and forms of realization of students’ social activities in practice of higher education have been determined.
Опис
Ключові слова
громадська діяльність, студентський рух, студентство, громадська активність, общественная деятельность, студенческое движение, студенчество, общественная активность, public activity, student movement, student, social activity
Цитування
Кін О. М. Зміст та напрями громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України на поч. ХХ ст. / О. М. Кін // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 62–65.