Теоретичні основи соціальної профілактики торгівлі людьми в закладах середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Луганський національний університет імені Т. Шевченка
Анотація
У статті розкрито актуальність проблеми соціальної профілактики торгівлі людьми для суспільства і громади, для формування безпечної поведінки у дітей та молоді, впливу на батьків учнів закладів середньої освіти. Уперше систематизовано різнорівневі підходи до соціальної профілактики торгівлі людьми в закладах середньої освіти як теоретичні основи роботи, відібрано принципи, зміст і напрямки роботи, методики і методи, форми роботи з соціальної профілактики торгівлі людьми в діяльності класного керівника, шкільного соціального педагога, практичного психолога. Показана можливість і необхідність роботи з батьками і взаємодії з установами держави і громади з проблеми. В статье раскрыты актуальность проблемы социальной профилактики торговли людьми для общества и региона, для формирования безопасного поведения у детей и молодежи, влияния на родителей учащихся учреждений среднего образования. Впервые систематизированы разноуровневые подходы к социальной профилактики торговли людьми в учреждениях среднего образования как теоретические основы работы, отобраны принципы, содержание и направления работы, методики и методы, формы работы по социальной профилактики торговли людьми в деятельности классного руководителя, социального педагога, психолога. Показана возможность и необходимость работы с родителями и взаимодействия с учреждениями государства и общества по проблеме. The article reveals the relevance of the problem of social prevention of human trafficking for society and the region, for the formation of safe behavior among children and young people, the impact on parents of students of secondary education institutions. For the first time, multilevel approaches to social prevention of human trafficking in secondary education institutions are systematized as theoretical foundations of work, principles, content and directions of work, methods and methods, and forms of work on social prevention of human trafficking in the activities of a class teacher, social pedagogue, and psychologist were selected. The possibility and necessity of working with parents and interacting with institutions of the state and society on the problem is shown.
Опис
Ключові слова
соціальна профілактика, торгівля людьми, наукові різнорівневі підходи, заклади середньої освіти, социальная профилактика, торговля людьми, научные разноуровневые подходы, заведения среднего образования, social prevention, human trafficking, scientific multi-level approaches, institutions of secondary education
Цитування
Трубавіна І. М. Теоретичні основи соціальної профілактики торгівлі людьми в закладах середньої освіти / І. М.Трубавіна // Вісник Луганського національного університету імені Т. Шевченка. Педагогічні науки / Луган. нац. ун-т імені Т. Шевченка ; [редкол. : В. С. Курило (голов. ред.) та ін.]. – Старобільськ : ЛНУ, 2018. – № 1 (315) берез., ч. 1. – С. 154–162.