Interaction between parents and adolescents in families with tobacco addiction

dc.contributor.authorKramchenkova, V. О.
dc.contributor.authorKhomulenko, T. B.
dc.date.accessioned2019-07-14T21:14:16Z
dc.date.available2019-07-14T21:14:16Z
dc.date.issued2018-01-30
dc.description.abstractThe paper deals with the peculiarities of interaction between parents and adolescents within a family with tobacco addiction. Adolescence is a main period for the initiation of tobacco use and the formation of tobacco addiction. In psychology, the role of the family, in particular parent-child relationships, in the formation of addictive behavior is considered as a defect in socialization or a symptom of family relationships dysfunction. The perception of the impact of smoking on family functioning affects parent-child relationships and mediates the adolescent’s attitude to smoking as a social phenomenon. The study involved 134 two-parent families, which included at least one smoker. The respondents were mothers and fathers aged from 35 to 50 years (N = 268) and their children aged from 12 to 17 (N = 134). In the empirical study, The Effect of Smoking on Family Functioning Inventory by V.O. Kramchenkova and The Parent-Child Interaction Inventory by I. M. Markovskaya were used. The cluster analysis identified five typological profiles of the influence of smoking on the implementation of family functions, namely, violation of the educational function of the family (30.10%), general violation of family functions (24.63%), neutral influence on family functions (20.65%), violation of household, educational and primary control functions (15.17%), promoting the implementation of family functions (9.45%). Стаття присвячена дослідженню особливостей взаємодії батьків та підлітків за умов наявності тютюнової аддикції у сім’ї. Підлітковий вік є провідним періодом ініціації вживання тютюну та формування тютюнової аддиктивної поведінки. У психології роль сім’ї, зокрема батьківсько-дитячих стосунків, у формуванні аддиктивної поведінки досліджується як дефект соціалізації або як ознака дисфункції сімейних стосунків. Уявлення про вплив паління на сімейне функціонування має вплив на батьківсько-дитячі стосунки та опосередковує ставлення підлітка до паління як соціального феномену. Мета дослідження: визначити типологічні особливості батьківсько-дитячої взаємодії у сім’ях із різним впливом паління на реалізацію сімейних функцій. У дослідженні прийняли участь 134 повні сім’ї, до складу яких входив принаймні один курець. Респондентами виступали матері та батьки у віці від 35 до 50 років (N=268) та їх діти-підлітки від 12 до 17 років (N=134). В емпіричному дослідженні було використано методики «Вплив паління на сімейне функціонування» В. О. Крамченкової та «Взаємодія батько-дитина» І. М. Марковської. За результатами кластерного аналізу виділено п’ять типологічних профілів впливу паління на реалізацію сімейних функцій, а саме, «Порушення виховної функції сім’ї» – 30,10%, «Загальне порушення сімейних функцій» – 24,63%, «Нейтральний вплив на сімейні функції» – 20,65%, «Порушення побутово-господарчої, виховної та функції первинного контролю» – 15,17%, «Сприяння реалізації сімейних функцій» – 9,45% досліджуваних. Виявлено, що для профілю «Загальне порушення сімейних функцій» характерні риси авторитарного контролюючого стилю стосунків, для профілів «Порушення виховної функції» та «Порушення побутово-господарчої, виховної та функції первинного контролю» – непослідовність та суперечливість у взаємодії, а для профілів «Нейтральний вплив на сімейні функції» та «Сприяння реалізації сімейних функцій» – риси ліберального та потураючого стилю взаємодії. Встановлено, що мірою посилення переконання про негативний вплив паління на сімейні функції збільшується емоційна дистанція, підвищується вимогливість, суворість, контроль, знижується співпраця, згода, послідовність, авторитетність та задоволеність у стосунках. Порушення виховної функції окремо чи в структурі комплексних порушень сімейного функціонування є чинником зниження задоволення у батьківсько-дитячих стосунках та занепокоєння сімейною ситуацією. Статья посвящена исследованию особенностей взаимодействия родителей и подростков при наличии табачной аддикции в семье. Подростковый возраст является ведущим периодом инициации употребления табака и формирования табачной аддиктивного поведения. В психологии роль семьи, в частности родительско-детских отношений, в формировании аддиктивного поведения исследуется как дефект социализации или как признак дисфункции семейных отношений. Представление о влиянии курения на семейное функционирование влияет на родительско-детские отношения и опосредует отношение ребенка к курению как социального феномена. Цель исследования: определить типологические особенности родительско-детского взаимодействия в семьях с различным влиянием курения на реализацию семейных функций. В исследовании приняли участие 134 полные семьи, в состав которых входил хотя бы один курильщик. Респондентами выступали матери и отцы в возрасте от 35 до 50 лет (N = 268) и их дети-подростки от 12 до 17 лет (N = 134). В эмпирическом исследовании были использованы методики «Влияние курения на семейное функционирование» В. А. Крамченковои и «Взаимодействие родитель-ребенок» И. М. Марковской. По результатам кластерного анализа выделены пять типологических профилей влияния курения на реализацию семейных функций, а именно, «Нарушение воспитательной функции семьи» - 30,10%, «Общее нарушение семейных функций» - 24,63%, «Нейтральный влияние на семейные функции »- 20,65%,« Нарушение торгово-хозяйственной, воспитательной и функции первичного контроля »- 15,17%,« Содействие реализации семейных функций »- 9,45% испытуемых. Выявлено, что для профиля «Общее нарушение семейных функций» характерные черты авторитарного контролирующего стиля отношений, для профилей «Нарушение воспитательной функции» и «Нарушение торгово-хозяйственной, воспитательной и функции первичного контроля» - непоследовательность и противоречивость во взаимодействии, а для профилей «Нейтральный влияние на семейные функции »и« Содействие реализации семейных функций »- черты либерального и потакая стиля взаимодействия. Установлено, что по мере усиления убеждения о негативном влиянии курения на семейные функции увеличивается эмоциональная дистанция, повышается требовательность, строгость, контроль, снижается сотрудничество, согласие, последовательность, авторитетность и удовлетворенность в отношениях. Нарушение воспитательной функции отдельно или в структуре комплексных нарушений семейного функционирования является фактором снижения удовольствие в родительско-детских отношениях и беспокойство семейной ситуацией.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationKramchenkova V. O. Interaction between parents and adolescents in families with tobacco addiction / V. O. Kramchenkova, Т. В. Khomulenko // Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : наук.-практ. журн. / Півден. наук. Центр НАПН України, Південноукр. нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса : ПНЦ НАПН України, 2018. – №1. – P. 77–82.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2311-8466
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2427
dc.language.isoenuk_UA.UTF-8
dc.publisherПівденноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинськогоuk_UA.UTF-8
dc.subjecttobacco dependenceuk_UA.UTF-8
dc.subjectfamily functionsuk_UA.UTF-8
dc.subjectrelations between parents and childrenuk_UA.UTF-8
dc.subjectadolescentsuk_UA.UTF-8
dc.subjectinfluence of smokinguk_UA.UTF-8
dc.subjecttypological profilesuk_UA.UTF-8
dc.subjectтютюнова аддикціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectсімейні функціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectбатьківсько-дитячі стосункиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідліткиuk_UA.UTF-8
dc.subjectвплив палінняuk_UA.UTF-8
dc.subjectтипологічні профіліuk_UA.UTF-8
dc.subjectтабачная зависимостьuk_UA.UTF-8
dc.subjectсемейные функцииuk_UA.UTF-8
dc.subjectродительско-детские отношенияuk_UA.UTF-8
dc.subjectподросткиuk_UA.UTF-8
dc.subjectвлияние куренияuk_UA.UTF-8
dc.subjectтипологические профилиuk_UA.UTF-8
dc.titleInteraction between parents and adolescents in families with tobacco addictionuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeВзаємодія батьків та підлітків у сім’ї із тютюновою аддикцієюuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeВзаимодействие родителей и подростков в семье с табачной зависимостьюuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Kramchenkova V. O., Khomulenko Т. В. Interaction between parents and adolescents in families with tobacco addiction .pdf
Розмір:
754.36 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: