ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛАЄНС ПІДХОДУ У ЗАПОБІГАННІ КОРУПЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено питання використання комплаєнс підходу у запобіганні корупції. В умовах оголошеного воєнного стану питання запобігання корупції залишаються актуальними. Ступінь захищеності кожної держави перед зовнішніми загрозами, у тому числі збройною агресією, перебуває у безпосередній залежності від внутрішньої стабільності, міцності національного державного апарату, ефективності політичної влади на усій державній території. Зазначено, що ефективне запобігання та протидія корупції в Україні в умовах воєнного стану продовжується, але потребує удосконалення. Подальше впровадження та розширення практики антикорупційного комплаєнсу є обов’язковим кроком до подолання корупції. При цьому, головною метою антикорупційного комплаєнсу має бути ефективне запобігання та своєчасне виявлення фактів корупції на всіх ланках. The publication examines the issue of using a compliance approach in preventing corruption. In the conditions of declared martial law, the issues of preventing corruption remain relevant. The degree of protection of each state against external threats, including armed aggression, is directly dependent on internal stability, the strength of the national state apparatus, and the effectiveness of political power on the entire state territory. It was noted that the effective prevention and counteraction of corruption in Ukraine under martial law continues, but needs improvement. Further implementation and expansion of anti-corruption compliance practices is a mandatory step towards overcoming corruption. At the same time, the main goal of anti-corruption compliance should be effective prevention and timely detection of corruption at all levels.
Опис
Ключові слова
комплаєнс, корупція, антикорупційне законодавство, воєнний стан, compliance, corruption, anti-corruption legislation, martial law
Цитування
Головань Т. Г. Окремі питання використання комплаєнс підходу у запобіганні корупції / Т. Г. Головань // Права та основоположні свободи людини у контексті євроінтеграції України : круглий стіл до Дня юриста, 4 жовт. 2023 р. – Харків, 2023. – С. 30–32.