Особливості правового регулювання трудових відносин у республіці Польща

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Ужгородський національний університет (УжНУ)
Анотація
У статті досліджено сучасний стан правового регулювання трудових відносин у Республіці Польща. Проаналізовані положення існуючого Трудового кодексу Польщі в частині пристосування його соціалістично сформованих положень до реалій розвиненої ринкової економіки та членства в Європейському Союзі. Обґрунтовано, що запозичення такого досвіду модернізації трудового законодавства було б дуже корисним для України. Запропоновано змінити пріоритет нормотворчої політики в Україні в контексті реформування існуючого Кодексу законів про працю України з врахуванням умов сучасності. В статье исследовано современное правовое регулирование трудовых отношений в Республике Польша. Проанализированы положения действующего Трудового кодекса Польши в части приспособления его социалистически сформированных положений к реалиям развитой рыночной экономики и членства в Европейском Союзе. Обосновано, что заимствование такого опыта модернизации трудового законодательства было бы очень полезным для Украины. Предложено изменить приоритет нормотворческой политики в Украине в контексте реформирования существующего Кодекса законов о труде Украины, с учетом условий современности. The article studied modern legal regulation of labor relations in the Republic of Poland. Analyzed the current situation of the Polish Labour Code in part of adaptation of its socialist formed regulations to the realities of the developed market economy and membership in the European Union. Grounded that such adoption experience of modernizing labor law would be very useful for Ukraine. Proposed change the priority of the normative policy in Ukraine in the context of reforming the existing Labour Code, according to the conditions of modernity.
Опис
Ключові слова
державно-правові дисципліни, міжнародне право, Республіка Польща, правове регулювання, трудові відносини, трудовий договір, государственно-правовые дисциплины, международное право, Республика Польша, правовое регулирование, трудовые отношения, трудовой договор, state-legal disciplines, international law, Republic of Poland, legal regulation, labor relations, employment contract
Цитування
Спіцина Г. О. Особливості правового регулювання трудових відносин у Республіці Польща / Г. О. Спіцина // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Право / Ужгород. нац. ун-т, Юрид. ф-т. – Ужгород : УжНУ, 2015. – Вип. 30 (1). – C. 186–189.