ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ЕТАПІВ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ФАСИЛІТАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

dc.contributor.authorПопова, О. В.
dc.contributor.authorЦапко, А. М.
dc.date.accessioned2021-04-07T10:06:34Z
dc.date.available2021-04-07T10:06:34Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractУ статті доведено актуальність спеціальної підготовки майбутніх учителів до педагогічної фасилітації, яку визначено як вид педагогічної взаємодії, що забезпечує усвідомлений, інтенсивний і продуктивний розвиток і саморозвиток її учасників, ставить за головну мету діяльності створення сприятливих передумов для реалізації внутрішніх ресурсів кожного учня. Результатом професійної підготовки майбутніх учителів до педагогічної фасилітації є відповідна підготовленість, яку визначено як стійке інтегративне особистісне утворення, що включає професійні мотиви, цілі, загальнонаукові та професійні знання й уміння, особистісні якості майбутнього педагога, що забезпечують продуктивну взаємодію з учнями й надання їм ефективної педагогічної підтримки. У структурі підготовленості майбутніх учителів до педагогічної фасилітації виокремлено такі компоненти: мотиваційно-інтенційний (стійкі професійні мотиви, потреби, інтереси, цінності та установки; педагогічна спрямованість на фасилітаційну педагогічну діяльність; позитивне ставлення до учня як найвищої цінності; прагнення до професійного й особистісного самовдосконалення); когнітивно-позиційний (знання про фасилітацію: суті й механізмів фасилітаційної взаємодії; ідей і положень особистісно орієнтованого навчання, шляхів його здійснення; принципів виховання; вікових і психоло- гічних особливостей учнів; знання з педагогічної конфліктології); процесуально-досвідний (наявність груп умінь, необхідних для здійснення педагогічної фасилітації); особистісно-рефлексивний (наявність професійно-особистісних якостей, необхідних для здійснення педагогічної фасилітації). Розроблено й обґрунтовано педагогічну технологію підготовки майбутніх учителів до педагогічної фасилітації, що передбачає реалізацію організаційно-підготовчого, стимулювально-настановчого, когнітивно-діяльнісного, праксеологічно-досвідного та рефлексивно-корегувального етапів. В статье доказана актуальность специальной подготовки будущих учителей к педагогической фасилитации, как вида педагогического взаимодействия, обеспечивающего осознанное, интенсивное и продуктивное развитие и саморазвитие ее участников, главной целью которого является создание благоприятных предпосылок для реализации внутренних ресурсов каждого ученика. Результатом профессиональной подготовки будущих учителей к педагогической фасилитации является соответствующая подготовленность, которая определена как устойчивое интегративное личностное образование, включающее профессиональные мотивы, цели, общенаучные и профессиональные знания и умения, личностные качества будущего педагога, обеспечивающие продуктивное взаимодействие с учениками. В структуре подготовленности будущих учителей к педагогической фасилитации выделены следующие компоненты: мотивационно-интенционный (устойчивые профессиональные мотивы, потребности, интересы, ценности и установки; педагогическая направленность на фасилитационную педагогическую деятельность; позитивное отношение к ученику как высшей ценности; стремление к профессиональному и личностному самосовершенствованию) когнитивно-позиционный (знания о фасилитации: сути и механизмов фасилитацийного взаимодействия; идей и положений личностно ориентированного обучения, путей его осуществления; принципов воспитания; возрастных и психологических особенностей учащихся; знания педагогической конфликтологии) процессуально-опытный (наличие групп умений, необходимых для осуществления педагогической фасилитации) личностно-рефлексивный (наличие профессионально-личностных качеств, необходимых для осуществления педагогической фасилитации). Разработана и обоснована педагогическая технология подготовки будущих учителей к педагогической фасилитации, что предусматривает реализацию организационно-подготовительного, стимулирующе-установочного, когнитивно-деятельностного, праксеологическо-опытного и рефлексивно-корректирующего этапов. The article proves the relevance of special training of future teachers for pedagogical facilitation, which is defined as a type of pedagogical interaction that provides conscious, intensive and productive development and self-development of its participants and which aims to create favorable conditions for the implementation of internal resources of each student.The result of professional training of future teachers for pedagogical facilitation is the appropriate training,which is defined as a stable integrative personal formation, that includes professional motives, goals, general and professional knowledge and skills, personal qualities of the future teacher, that provide productive interaction with students and effective pedagogical support with them. The structure of the readiness of future teachers for pedagogical facilitation includes the following components: motivational-intentional (stable professional motives, needs, interests, values and attitudes; pedagogical orientation to facilitative pedagogical activity; positive attitude to the student as the highest value; desire for professional and personal self-satisfaction); cognitive-positional (knowledge of facilitation: the essence and mechanisms of facilitation interaction; ideas and provisions of personality-oriented learning, ways of its implementation; principles of education; age-related and psychological characteristics of students; knowledge of pedagogical conflictology); procedural and experimental (the presence of groups of skills that are necessary for the implementation of pedagogical facilitation); personality-reflexive: (the presence of professional and personal qualities necessary for the implementation of pedagogical facilitation). The pedagogical technology of preparation of future teachers for pedagogical facilitation is developed and substantiated, which provides realization of organizational-preparatory, stimulating-instructive, cognitiveactivity, praxeological-experimental and reflexive-corrective stages.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПопова О. В. Обгрунтування змісту етапів технології підготовки майбутніх учителів до педагогічнох фасилітації у професійній тдіяльності / О. В. Попова, А. М. Цапко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / Херсонський держ. ун-т. ; [редкол.: В. Л. Федяева (голов. ред.) та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2020. – С. 117–122.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2413-1865(PRINT)
dc.identifier.issn2663-2772(ONLINE)
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4569
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХерсонський державний університет; Видавничий дім «Гельветика»uk_UA.UTF-8
dc.subjectмайбутній учительuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічна фасилітаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійна підготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічна технологіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectбудущий учительuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогическая фасилитацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофессиональная подготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічна технологіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectfuture teacheruk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogical facilitationuk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional traininguk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogical technologyuk_UA.UTF-8
dc.titleОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ЕТАПІВ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ФАСИЛІТАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeОБОСНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЄТАПОВ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ФАСИЛИТАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeJUSTIFYING THE TECHNOLOGY STAGE CONTENT OF PREPARING FUTURE TEACHERS FOR PEDAGOGICAL FACILITATION IN THEIR PROFESSIONAL ACTIVITYuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Попова О. В. Обгрунтування змісту етапів технології підготовки.pdf
Розмір:
322.48 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: