НАУКОВО-ОСВІТЯНСЬКА ЕЛІТА ТА ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник складено з матеріалів доповідей, виголошених 29 березня 2024 р. під час роботи ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації», що була присвячена пам’яті доктора історичних наук, професора В. Я. Білоцерківського. Тематика статей охоплює актуальні питання філософського осмислення проблеми формування вітчизняної інтелектуальної еліти; визначення ролі науково-освітянської еліти як гаранта духовної та інформаційної безпеки українського суспільства; шляхам формування національної еліти в Україні, зокрема в системі національної освіти; розгляду науково-освітянської еліти як інтелектуально-духовного ядра українського суспільства; персоналіям науковців та освітян. Видання розраховане на науковців, здобувачів освіти різних рівнів, усіх, хто цікавиться історією України. The collection is composed of the materials of the reports delivered on 29 March 2024 during the II All-Ukrainian Scientific Conference "Scientific and Educational Elite and Formation of the Intellectual Potential of the Ukrainian Nation", dedicated to the memory of Doctor of Historical Sciences, Professor V. Y. Bilotserkivskyi. The articles cover topical issues of philosophical understanding of the problem of forming the national intellectual elite; defining the role of the scientific and educational elite as a guarantor of spiritual and information security of Ukrainian society; ways of forming the national elite in Ukraine, in particular in the national education system; consideration of the scientific and educational elite as the intellectual and spiritual core of Ukrainian society; personalities of scientists and educators. The publication is intended for scholars, students of various levels of education, and anyone interested in the history of Ukraine.
Опис
Ключові слова
науково-освітянська еліта, історія України, Білоцерківський В. Я., українське суспільство, українська інтелігенція, культурна спадщина, педагогічна освіта, scientific and educational elite, history of Ukraine, V. Ya. Bilotserkivskyi, Ukrainian society, Ukrainian intelligentsia, cultural heritage, pedagogical education
Цитування
Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., присвяч. пам’яті д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. – 430 с. : іл., портр.