Біблійні мотиви у творчості Оксани Забужко

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто як О. Забужко використовує біблійні сюжети. Звернення до біблійних мотивів у художній творчості визначає напрямок і характер духовно-моральних шукань як окремої особистості, так і цілого народу в ту чи іншу епоху. Творчість О. Забужко у цьому аспекті викликає особливий інтерес. Вона є однією з центральних постатей українського постмодернізму, що визначають літературне обличчя епохи. В статье рассмотрено, как О. Забужко использует библейские сюжеты. Обращение к библейским мотивам в художественном творчестве определяет направление и характер духовно-нравственных исканий как отдельной личности, так и целого народа в ту или иную эпоху. Творчество О. Забужко в этом аспекте вызывает особый интерес. Она является одной из центральных фигур украинского постмодернизма, определяющих литературное лицо эпохи. The article looks at how O. Zabuzhko uses biblical themes. Appeal to the biblical motifs in artwork determines the direction and character of the spiritual and moral quest of the individual and the whole nation in this or that epoch. O. Zabuzhko's art in this aspect is of particular interest. She is one of the central figures of Ukrainian postmodernism who define the literary face of the era.
Опис
Ключові слова
біблійні мотиви, Забужко О., українська література, библейские мотивы, украинская литература, biblical motives, Zabuzhko O., Ukrainian literature
Цитування
Шиловець Т. О. Біблійні мотиви у творчості Оксани Забужко / Т. О. Шиловець // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 157–159.