Міфологія Стародавнього Ірану

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-04-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУ імені В. Н. Каразіна, ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Давньоіранська міфологія являє собою досить складне явище, тому її виникнення і розповсюдження не відносять до окремо взятою держави. В цілому іранську міфологію від інших індоєвропейських традицій відрізняє етичне забарвлення, різкий дуалізм добра і зла. Вона виявляє безліч близьких відповідників введійській і в індоєвропейській міфології. Древнеиранская мифология представляет собой достаточно сложное явление, поэтому ее возникновение и распространение не относят к отдельно взятой стране. В целом иранскую мифологию от других индоевропейских традиций отличает этическая окраска, резкий дуализм добра и зла. Она обнаруживает множество близких соответствий в ведийской и в индоевропейской мифологии. Ancient Iranian mythology is a rather complex phenomenon, therefore its origin and distribution are not attributed to a single country. In general, Iranian mythology is distinguished from other Indo-European traditions by its ethical coloring, the sharp dualism of good and evil. She discovers many close correspondences in Vedic and Indo-European mythology.
Опис
Ключові слова
східні мови, міфологія, стародавній Іран, студентські роботи, восточные языки, мифология, древний Иран, студенческие работы, eastern languages, mythology, ancient Iran, student work
Цитування
Сусленко А. М. Міфологія Стародавнього Ірану / А. М. Сусленко // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеук. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 220–222.