СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ ЗРАЗКІВ НУТУ ЗА ПОСУХОСТІЙКІСТЮ В УМОВАХ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП)
Анотація
Нут – посухостійка зернобобова культура, але втрати урожаю внаслідок посухи можуть складати від 30 до 100 %. Оцінка зразків на стійкість до цього фактору дуже важлива для подальшої селекції. З метою вивчення різноманіття колекційних зразків за реакцією на посуху нами застосовано індексний підхід, який широко використовується іноземними вченими. За допомогою семи найпоширеніших з них: індекс сприйнятливості до посухи, індекс толерантності, середня урожайність, індекс стабільності урожаю, індекс урожайності, індекс толерантності до стресу та середнє геометричне урожайності було проведено оцінку зразків нуту з колекції НЦГРРУ для встановлення селекційної цінності цих зразків за стійкістю до посухи. Нами було встановлено, що зразки типу desi мають вищий рівень посухостійкості, в порівнянні зі зразками типу kabuli. Було виділено 20 джерел посухостійкості нуту в умовах східної частини Лісостепу України: по десять обох морфотипів. Ці зразки можуть бути залучені до селекційних програм по створенню високо адаптивних сортів нуту. За результатами подальших досліджень модельної популяції нуту в 2008 – 2015 рр. було виділено еталони посухостійкості: типу kabuli – сорт Дніпровський високорослий (Україна); desi – Краснокутский 123 (Росія). Нут - засухоустойчивая зернобобовая культура, но потери урожая вследствие засухи могут составлять от 30 до 100%. Оценка образцов на устойчивость к этому фактору очень важна для дальнейшей селекции. С целью изучения многообразия коллекционных образцов за реакцией на засуху нами применен индексный подход, который широко используется иностранными учеными. С помощью семи самых распространенных из них: индекс восприимчивости к засухе, индекс толерантности, средняя урожайность, индекс стабильности урожая, индекс урожайности, индекс толерантности к стрессу и среднее геометрическое урожайности была проведена оценка образцов нута из коллекции НЦГРРУ для установления селекционной ценности этих образцов по устойчивости к засухе. Нами было установлено, что образцы типа desi имеют более высокий уровень засухоустойчивости, по сравнению с образцами типа kabuli. Было выделено 20 источников засухоустойчивости нута в условиях восточной части Лесостепи Украины по десять обоих морфотипов. Эти образцы могут быть привлечены к селекционным программам по созданию высоко адаптивных сортов нута. По результатам дальнейших исследований модельной популяции нута в 2008-2015 гг. Были выделены образцы засухоустойчивости: типа kabuli - сорт Днепровский высокорослый (Украина); desi - Краснокутский 123 (Россия). Chickpea is a drought -tolerant grain legume, but drought - induced loss of yield can range from 30 to 100%. Evaluation of accessions for tolerance to this factor is of great importance for further breeding. To study the diversity of collection accessions for response to drought, we applied an index approach that is widely used by foreign scientists. Using seven the most common ones: drought susceptibility index, tolerance index, mean productivity, yield stabilit y index, yield index, stress-tolerance index and the geometric mean of productivity, we evaluated 89 accessions from the basic chickpea collection of the National Center for Plant Genetic Resources of Ukraine (NCPGRU). We determined the breeding value of these accessions in terms of drought tolerance. To confirm the data obtained, in subsequent years (2008-2015), a model population of chickpea accessions, which represented accessions with highly -expressed important breeding and economic characteristics, was evaluated. Evaluation of the collection chickpea accessions for the seven indices of drought tolerance found that desi accessions had higher drought tolerance than kabuli accessions. We identified 20 sources of drought tolerance for the Eastern Forest - Steppe Ukraine: ten of each morphotype. These accessions can be involved in breeding programs for on creating competitive chickpea varieties, which will be adapted to the conditions of the Eastern Forest - Steppe of Ukraine. The references of drought tolerance were selected: for kabuli type – variety Dniprovskyi Vysokoroslyi’ (Ukraine); for desi -‘Krasnokutskiy 123’ (Russia).
Опис
Ключові слова
нут, посухостійкість, східний Лісостеп України, індекс толерантності, індекс сприйнятливості, індекс посухостійкості, еталон посухостійкості, нут, засухоустойчивость, восточная Лесостепь Украины, индекс толерантности, индекс восприимчивости, индекс засухоустойчивости, эталон засухоустойчивости, chickpea, drought tolerance, Eastern Forest-Steppe of Ukraine, tolerance index, susceptibility index, drought tolerance index, drought tolerance reference
Цитування
Вус Н. О. Селекційна цінність зразків нуту за посухостійкістю в умовах східного лісостепу України / Н. О. Вус, Л. Н. Кобизєва, О. М. Безугла // Наукові доповіді НУБіП України : електрон. наук. фах. вид. / Нац. аграр. ун-т. – Київ : НУБіП, 2017. – № 4 (68) серп. – С.