Формування готовності до творчої самореалізації студентів художньо-педагогічних спеціальностей у закладах вищої освіти КНР засобами образотворчого мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дисертацію присвячено дослідженню проблеми формування готовності до творчої самореалізації студентів художньо-педагогічних спеціальностей у закладах вищої освіти КНР засобами образотворчого мистецтва. Зазначену проблему розв’язано завдяки аналізу та систематизації теоретичних ідей та узагальненню досвіду з питань формування готовності до творчої самореалізації студентів художньо-педагогічних спеціальностей в закладах вищої освіти КНР та України засобами образотворчого мистецтва. Окреслено творче використання напрацювань українських учених у закладах вищої освіти КНР. Розкрито суть творчої самореалізації художника-педагога як максимально повне розкриття його особистісно-професійних якостей в художньо-педагогічній діяльності. розкрито роль і місце китайського живопису в системі вищої художньо-педагогічної освіти з метою формування естетичної культури й примноження духовних цінностей громадян країни. Виявлено й проаналізовано особливості навчання студентів художньо-педагогічних спеціальностей у закладах .вищої освіти КНР на прикладі китайського олійного живопису. проаналізовано нормативну базу формування готовності до творчої самореалізації майбутніх учителів у закладах вищої освіти України, в якій закладено ідеї саморозвитку й самовдосконалення людини впродовж життя. На основі аналізу й порівняння ступеня наукової розробленості теоретичних питань та результатів узагальнення досвіду формування готовності до творчої самореалізації студентів художньо-педагогічних спеціальностей засобами образотворчого мистецтва в закладах вищої освіти КНР та України зроблено висновки й надано рекомендації. До спільних рекомендацій для закладів вищої освіти КНР та України віднесено такі, як: використовувати суттєві положення культурологічного (образотворче мистецтво як засіб створення культурного простору), компетентнісного (готовність як сукупність мотивів, знань і вмінь творчої самореалізації особистості в художньо-педагогічній діяльності) та акмеологічного підходів (успішні учні та кращі картини є результатом акмеологічного зростання художника-педагога) у процесі формування готовності до творчої самореалізації студентів художньо-педагогічних спеціальностей засобами образотворчого мистецтва; розробляти міждисциплінарні освітні програми з метою підвищення ефективності процесу формування готовності до творчої самореалізації студентів художньо-педагогічних спеціальностей, поєднувати педагогічні дисципліни (загальна педагогіка, основи педагогічної майстерності, теорія і методика виховання, педагогічний малюнок, педагогічна творчість) з фаховими дисциплінами (основи олійного живопису, методика викладання олійного живопису та ін.); постійно оновлювати зміст навчальних дисциплін, навчальних і виробничих практик художньо-педагогічного напряму підготовки фахівців, ураховуючи побажання стейкхолдерів (додавати питання для самоконтролю, розробляти творчі вправи, будувати індивідуальні траєкторії зростання). The thesis is devoted to the study of the problem of development of readiness for creative self-realization of students of artistic and pedagogical specialties in institutions of higher education of the People's Republic of China by means of fine arts. The specified problem was solved thanks to the analysis and systematization of theoretical ideas and the generalization of experience on the development of readiness for creative self-realization of students of artistic and pedagogical specialties in higher education institutions of the People's Republic of China and Ukraine by means of fine arts. The creative use of the achievements of Ukrainian scientists in higher education institutions of the People's Republic of China is outlined. Тhe essence of creative self-realization of an artist-pedagogue is revealed as the fullest possible disclosure of his personal and professional qualities in artistic and pedagogical activity. Тhe role and place of Chinese oil painting in the system of higher artistic and pedagogical education with the aim of forming an aesthetic culture and increasing the spiritual values of the country's citizens is revealed. the normative base of development of readiness for creative self-realization of future teachers in institutions of higher education of Ukraine is analyzed , which includes the ideas of self-development and self-improvement of a person throughout life. On the basis of the analysis and comparison of the degree of scientific development of theoretical questions and the results of the generalization of the experience of development of readiness for creative self-realization of students of artistic and pedagogical specialties by means of fine arts in institutions of higher education of the People's Republic of China and Ukraine, conclusions are made and recommendations are given. Joint recommendations for higher education institutions of the People's Republic of China and Ukraine include the following: use the essential provisions of cultural (fine arts as a means of creating a cultural space), competence (readiness as a set of motives, knowledge and skills for creative self-realization of an individual in artistic and pedagogical activities) and acmeological the normative base of development of readiness for creative self-realization of future teachers in institutions of higher education of Ukraine is analyzed , which includes the ideas of self-development and self-improvement of a person throughout life. On the basis of the analysis and comparison of the degree of scientific development of theoretical questions and the results of the generalization of the experience of development of readiness for creative self-realization of students of artistic and pedagogical specialties by means of fine arts in institutions of higher education of the People's Republic of China and Ukraine, conclusions are made and recommendations are given. Joint recommendations for higher education institutions of the People's Republic of China and Ukraine include the following: use the essential provisions of cultural (fine arts as a means of creating a cultural space), competence (readiness as a set of motives, knowledge and skills for creative self-realization of an individual in ar.tistic and pedagogical activities) and acmeological.
Опис
Ключові слова
творча самореалізація особистості, образотворче мистецтво, студенти художньо-педагогічних спеціальностей, готовність до творчої самореалізації, китайський олійний живопис, освітній проєкт, Китайська народна республіка, creative self-realization of personality, fine arts, students of artistic and pedagogical specialties, readiness for creative self-realization, Chinese oil painting, educational project, People's Republic of China
Цитування
Лі Янь. Формування готовності до творчої самореалізації студентів художньо-педагогічних спеціальностей у закладах вищої освіти КНР засобами образотворчого мистецтва : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / Янь Лі ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2022. – 322 с.
Колекції