Навчання студентів немовних галузей усним публічним промовам наукової тематики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-09-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; видавничий дім «Гельветика»
Анотація
Представлена розвідка має на меті висвітлити основні етапи методики формування в здобувачів уміння публічно виступати перед аудиторією та будувати власні іншомовні промови наукової тематики. Пропонова в статті методика інтегрована в загальний процес формування іншомовної комунікативної компетенції та ґрунтується на аналізі низки наукових і методичних джерел та власного досвіду роботи зі здобувачами різних рівнів навчання та професійного спрямування. Актуальність теми зумовлена насамперед активними інтеграційними процесами країни до світової спільноти як у науковій, так і в освітній сфері, активним розвитком міжнародної академічної мобільності тощо. Робиться акцент і на відсутності повноцінної методики формування відповідних умінь. Розглянута в роботі методика представляє собою двоетапну роботу з формування вміння публічно виступати перед аудиторіє з науковою промовою чи доповіддю професійної тематики. На першому етапі паралельно з формуванням загальної іншомовної компетенції з акцентом на професійний / науковий профіль пропонується інтегрувати в навчальний процес, особливо на заняттях із розвитку зв’язного іншомовного мовлення, поступове знайомство здобувачів із матеріалами, які виступають ключовими для формування відповідної компетенції та вмінь. Так, пропонується оглядове знайомство з основами академічного мовлення та науковим стилем, який характерний для англомовного наукового дискурсу, основами класичної риторики та її сучасними тенденціями; акцент робиться на роботі з автентичними іншомовними фрагментами як наочними матеріалом як для формування складників іншомовної компетенції (розвиток сприймання інформації іноземною мовою на слух, розширення лексичної бази тощо), так і для знайомства з особливостями усних публічних промов. Другий етап має бути орієнтований насамперед на практичне відпрацювання вміння побудови усних публічних промов наукової тематики та закріплення набутих у процесі навчання знань. Пропонована методика буде доцільною в умовах обмеженої кількості годин, які відведені на вивчення іноземної мови, оскільки вона синтезує в собі як формування іншомовної комунікативної компетенції, так і формування вмінь та навичок публічних виступів іноземною мовою. Цель представленного исследования – осветить основные этапы методики формирования у соискателей умения публично выступать перед аудиторией и строить собственные иноязычные речи научной тематики. Предложенная в статье методика интегрирована в общий процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции и основывается на анализе ряда научных и методических источников и собственного опыта работы с соискателями разных уровней обучения и профессионального направления. Актуальность темы обусловлена, прежде всего, активными интеграционными процессами страны в мировое сообщество как в научной, так и в образовательной сфере, активным развитием международной академической мобильности и т. д. Делается акцент и на отсутствии полноценной методики формирования соответствующих умений. Рассмотренная в работе методика представляет собой двухэтапную работу по формированию умения публично выступать перед аудиторией с научной речью или докладом профессиональной тематики. На первом этапе параллельно с формированием общей иноязычной компетенции с акцентом на профессиональный / научный профиль предлагается интегрировать в учебный процесс, особенно на занятиях по развитию связной иноязычной речи, постепенное знакомство соискателей с материалами, выступающими ключевыми для формирования соответствующей компетенции и умений. Так, предлагается обзорное знакомство с основами академической речи и научным стилем, характерным для англоязычного научного дискурса, основами классической риторики и её современными тенденциями; акцент делается на работе с аутентичными иноязычными фрагментами как наглядным материалом как для формирования составляющих иноязычной компетенции (развитие восприятия информации на слух, расширение лексической базы и т. п.), так и для знакомства с особенностями устных публичных речей. Второй этап должен быть ориентирован прежде всего на практическую отработку умения построения устных публичных речей научной тематики и закрепления, приобретённых в процессе обучения знаний. Предлагаемая методика будет целесообразна в условиях ограниченного количества часов, отведённых на изучение иностранного языка, поскольку она синтезирует в себе как формирование иноязычной коммуникативной компетенции, так и формирование умений и навыков публичных выступлений на иностранном языке. The presented article aims to highlight the main stages of the methodology of forming in students the ability to speak publicly in front of an audience and build their foreign language speeches on scientific topics. The proposed methodology is integrated into the general process of formation of foreign language communicative competence and is based on the analysis of several scientific and methodological sources, and also on the own author’s work experience with applicants of different levels of education and professional orientation. The relevance of presented paper is primarily due to the active country’s integration processes to the world community in the sphere of science and education, and also the active development of international academic mobility and more. There is an emphasis on the lack of full-fledged methodology of the relevant skills formation. Considered methodology is a two-stage process of the ability formation to speak publicly in front of the audience with a scientific speech or report on professional topics. In the first stage, in parallel with the formation of general foreign language competence with an emphasis on professional/scientific profile, it is proposed to integrate into the educational process the gradual acquaintance of applicants with materials that are key to relevant competence and skills. Thus, for students there is proposed an overview of the basics of academic speech and scientific style, which is characteristic of English-language scientific discourse; the basics of classical rhetoric and its modern trends; the emphasis is on working with authentic foreign language fragments as illustrative material both for the formation of components of foreign language competence and acquaintance with the features of oral public speeches. The second stage should be focused primarily on the practical development of the ability to build public speeches on scientific topics and strengthening the knowledge in the learning process. The proposed methodology will be appropriate in terms of a limited amount of hours devoted to the study of a foreign language, as it synthesizes both the formation of foreign language communicative competence and the formation of skills and abilities of a foreign language public speaking.
Опис
Ключові слова
публічна промова, іноземна мова, іншомовна компетенція, комунікативна компетенція, культура мовлення, академічне мовлення, немовні спеціальності, публичная речь, иностранный язык, иноязычная компетенция, коммуникативная компетенция, культура речи, академическая речь, неречевые специальности, public speech, foreign language, foreign language competence, communicative competence, speech culture, academic speech, non-language specialties
Цитування
Солошенко-Задніпровська Н. К. Навчання студентів немовних галузей усним публічним промовам наукової тематики / Н. К. Солошенко-Задніпровська // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: Пантюк М. П.(голов. ред.) та ін.]. – Дрогобич : Гельветика, 2021. – Вип. 41, Т. 3. – С. 224–231.