АНАЛІЗ ВЛАСНОГО ДИТЯЧОГО ЧИТАЦЬКОГО ДОСВІДУ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ КУРСІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто дослідження дитячого читацького досвіду дорослих, зокрема студентів факультету початкового навчання різних курсів, у динаміці. З огляду потреби аналізу читацького досвіду, отриманого дорослою людиною в дитинстві, до характеристик груп читачів запропоновано до використання у полі дослідження такий конструкт, як соціофольклор, якому за аналогією з визначеннями соціолекту та фольклору надано таку дефініцію: культурні особливості народної творчості у певних стратах суспільства або субкультурах. В статье рассмотрены исследования детского читательского опыта взрослых, в том числе студентов факультета начального обучения различных курсов, в динамике. Учитывая потребности анализа читательского опыта, полученного взрослым человеком в детстве, к характеристикам групп читателей предложено к использованию в поле исследования такой конструкт, как социофольклор, которому по аналогии с определениями социолекта и фольклора предоставлено такую дефиницию: культурные особенности народного творчества в определенных стратах общества или субкультурах. The article considers the study of children's reading experience of adults, in particular students of the faculty of primary education of different courses, in dynamics. Given the need to analyze the reading experience gained as an adult in childhood, to the characteristics of groups of readers proposed to use in the field of research such a construct as sociofolklore, which by analogy with the definitions of sociolect and folklore we give the following definition: cultural features of folk art in certain strata of society or subcultures.
Опис
Ключові слова
читацький досвід, початкове навчання, дитяча література, студентські роботи, читательский опыт, начальное обучение, детская литература, студенческие работы, reading experience, primary education, children's literature, student work
Цитування
Кривуля Ю. П. Аналіз власного дитячого читацького досвіду студентів різних курсів / Ю. П. Кривуля // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 81–83.