До питання грошового забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто питання грошового забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України. На сьогодні існує низка проблем у сфері соціального захисту працівників Служби безпеки України. Ігнорування державою проблем забезпечення права військовослужбовців загалом, та Служби безпеки України зокрема, на грошове забезпечення, а також потреби у формуванні комплексного бачення змісту законодавства про грошове забезпечення й перспективи його розвитку призводить до падіння розуміння цінності людини, зростання правового нігілізму в суспільстві та на військовій службі, що може виявитись у зростанні рівня корупції серед військовослужбовців, що безпосереднім чином позначиться й на рівні національної безпеки держави. The article examines the issue of financial support for military personnel of the Security Service of Ukraine. Today, there are a number of problems in the field of social protection of employees of the Security Service of Ukraine. Ignoring by the state of the problems of ensuring the right of military personnel in general, and the Security Service of Ukraine in particular, to financial support, as well as the need to form a comprehensive vision of the content of the legislation on financial support and the prospects for its development, leads to a decline in the understanding of the value of a person, the growth of legal nihilism in society and in the military service , which may manifest itself in an increase in the level of corruption among military personnel, which will directly affect the level of national security of the state.
Опис
Ключові слова
Служба безпеки України, грошове забезпечення, соціальний захист працівників, оплата праці, трудове право, аспірантські роботи, Security Service of Ukraine, monetary support, social protection of employees, pay, labor law, postgraduate works
Цитування
Умаєв Б. Б. До питання грошового забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України / Б. Б. Умаєв // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 122–125.