ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ В УМОВАХ ЗМІШАНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

dc.contributor.authorПідчасов, Є. В.
dc.date.accessioned2024-03-12T09:37:17Z
dc.date.available2024-03-12T09:37:17Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджено використання інтерактивних методів навчання на уроках біології. Вперше грунтовно вивчено вплив застосування інтерактивних методів на прояв пізнавальної активності учнів 10-х класів комунального закладу "Харківський ліцей №12 Харківської міської ради" та виявлено, що найдоцільніше дані технології використовувати на етапах актуалізації опорних знань та сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу. Отримані дані педагогічного експерименту доповнюють і розширюють сучасні відомості щодо визначення ролі застосування інтерактивних методів навч ння з метою формування пізнавального інтересу у учнів, підвищення їхньої мотивації до засвоєння біологічного матеріалу та розвитку інтелектуального потенціалу. Також уперше, за результатами дослідження встановлено позитивну зміну рівня мотивації учнів десятих класів Харківського ліцею № 12 та незначне зростання рівня їхньої успішності засвоєння тематичного матеріалу. Матеріали досліджень можуть бути використані у процесі підготовки вчителів-біологів до уроків з теми "Біорізноманіття" з використанням інтерактивних методів навчання з метою підвищення пізнавальної активності учнів та поліпшення їхніх знань. Отримані результати кваліфіційної роботи доцільно застосовувати як допоміжний матеріал для студентів при виконанні ними окремих завдань самостійної роботи, написанні доповідей та рефератів. The qualification work investigates the use of interactive teaching methods in biology lessons. For the first time, the influence of the use of interactive methods on the manifestation of cognitive activity of 10th grade students of the municipal institution "Kharkiv Lyceum №12 of the Kharkiv City Council" was thoroughly studied and it was found that it is most appropriate to use these technologies at the stages of updating basic knowledge and perception and understanding of new material by students. The data obtained from the pedagogical experiment complement and expand the current information on the role of interactive teaching methods in shaping students' cognitive interest, increasing their motivation to learn biological material and developing their intellectual potential. Also, for the first time, the study found a positive change in the level of motivation of tenth-grade students of Kharkiv Lyceum No. 12 and a slight increase in their success in learning the subject material. The research materials can be used in the process of preparing biology teachers for lessons on the topic of "Biodiversity" using interactive teaching methods to increase students' cognitive activity and improve their knowledge. The obtained results of the qualification work should be used as auxiliary material for students when performing individual tasks of independent work, writing reports and abstracts.
dc.identifier.citationПідчасов Є. В. Особливості застосування інтерактивних методів навчання на уроках біології ­­­­­­в умовах змішаної форми навчання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.15 Середня освіта (Природничі науки) / Є. В. Підчасов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. анатомії і фізіології людини ім. проф. Я. Р. Синельникова. – Харків, 2024. – 83 с. : іл., табл.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14341
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectінтерактивні технології
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectвивчення біології
dc.subjectпізнавальна активність
dc.subjectinteractive technologies
dc.subjecteducational process
dc.subjectstudying biology
dc.subjectcognitive activity
dc.titleОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ В УМОВАХ ЗМІШАНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
dc.title.alternativeFEATURES OF THE USE OF INTERACTIVE METHODS IN BIOLOGY LESSONS IN A MIXED FORMS OF LEARNING
dc.typeOther
Файли
Колекції