Структура психофізіологічних показників та показників рухової підготовленості бейсболістів на початковому етапі тренувального процесу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджено навчально-тренувальний процес юних бейсболістів на початковому етапі підготовки. Предмет дослідження – вплив авторської методики розвитку точнісноцільових рухів на рівень та структуру підготовленості юних бейсболістів на початковому етапі підготовки. Використано такі методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, педагогічне тестування, психофізіологічні методи дослідження (швидкість простої та складної реакції на світловий вплив в різних режимах тестування, визначення сили і рухливості нервової системи), математико-статистичні методи із застосуванням кореляційного аналізу, а також порівняння вибірок за допомогою комп'ютерних математико-статистичних програм «EXСEL», «SPSS». Розроблено авторську методику розвитку точнісно-цільових рухів із застосуванням спеціальних вправ, що виконуються з м’ячами різного розміру та ваги. Застосування експериментальної методики розвитку точнісноцільових рухів позитивно вплинуло на рівень технічної та фізичної підготовленості, а також на структуру комплексної підготовленості спортсменів. Показано, шо у випробуваних експериментальної групи достовірно поліпшились показники техніки бейсболу за рахунок розвитку точнісноцільових навичок. The work studies the educational and training process of young baseball players at the initial stage of training. The subject of the research is the influence of the author's methodology of precision-target movements development on the level and structure of young baseball players' preparation at the initial stage of training. The following methods of research: theoretical analysis and synthesis of literary sources, pedagogical testing, psychophysiological research methods (the rate of simple and complex reactions to light exposure in different modes of testing, the determination of strength and mobility of the nervous system), mathematical and statistical methods using correlation analysis, as well as comparing samples using computer mathematical and statistical software EXSEL, SPSS. The author's technique for the development of precisely-targeted movements using special exercises performed with balls of different size and weight is developed. The application of experimental methods of development of precisely-targeted movements positively influenced the level of technical and physical preparedness, as well as the structure of athletes' complex preparedness. It is shown that the subjects of the experimental group reliably improved the indicators of baseball technique due to the development of precisely targeted skills.
Опис
Ключові слова
бейсбол, точнісно-цільові рухи, психофізіологічні можливості, підготовленість, baseball, accuracy-target movements, psychophysiological capabilities, preparedness
Цитування
Гаджиєв А. Структура психофізіологічних показників та показників рухової підготовленості бейсболістів на початковому етапі тренувального процесу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / А. Гаджиєв ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. олімп. і проф. спорту, спорт. ігор та туризму. – Харків, 2021. – 69 с. : іл., табл.
Колекції