ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАЛЬДОРФСЬКОГО ВЧИТЕЛЯ

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Здоров’я людини в усьому світі визнаються як найвищі людські цінності, оскільки вони виступають показником цивілізованості суспільства, головним критерієм ефективності діяльності всіх без винятку його сфер. Очевидно, що осторонь від цих проблем не може стояти педагогічна наука і шкільна практика. Ідеями формування здоров’я людини через освіту просякнуті найважливіші завдання сучасної школи, адже головною метою та результатом шкільної освіти є здоровий інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти, трудової діяльності й загалом повноцінного життя людини. Метою статті є розкриття особливостей діяльності вальдорфського вчителя, спрямованої на підтримку й розвиток здоров’я школярів. Здоровье человека во всем мире признают как наивысшая человеческая ценность, поскольку оно выступает показателем цивилизованности общества, главным критерием эффективности деятельности всех без исключения его сфер. Очевидно, что в стороне от этих проблем не может стоять педагогическая наука и школьная практика. Идеями формирования здоровья человека через образование пропитаны важнейшие задачи современной школы, ведь главной целью и результатом школьного образования является здоровая, интеллектуальная, социальная, физически развитая личность, которая является основой для дальнейшего образования, трудовой деятельности и в целом полноценной жизни человека. Целью статьи является раскрытие особенностей деятельности вальдорфского учителя, направленной на поддержку и развитие здоровья школьников. Human health throughout the world is recognized as the highest human value, because it serves as an indicator of the civilization of society, the main criterion of the effectiveness of the activities of all its spheres without exception. It is obvious that pedagogical science and school practice can not stand aside from these problems. The most important tasks of the modern school are impregnated with the ideas of the formation of human health through education, because the main goal and result of school education is a healthy, intellectual, social, and physically developed personality, which is the basis for further education, work and, in general, a person's full life. The purpose of the article is to reveal the peculiarities of the activity of the Waldorf teacher, aimed at supporting and developing the health of schoolchildren.
Опис
Ключові слова
здоров’я дитини, вальдорфський вчитель, професійна діяльність, ритмізація шкільних занять, здоровье ребенка, вальдорфский учитель, профессиональная деятельность, ритмизация школьных занятий, child's health, waldorf teacher, professional activity, rhythm of school activities
Цитування
Іонова О. М. Збереження здоров’я дитини як невід’ємний складник професійної діяльності вальдорфського вчителя / О. М. Іонова // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 260–265.