Актуальні проблеми субсидіарного застосування нормативних приписів ЦК України до регулювання трудових відносин

dc.contributor.authorПономаренко, О. М.
dc.date.accessioned2021-06-09T12:33:52Z
dc.date.available2021-06-09T12:33:52Z
dc.date.issued2019-04-05
dc.description.abstractВикладене свідчить про допустимість та необхідність субсидіарного застосування приписів актів цивільного законодавства до регулювання трудових відносин. Але це потребує формулювання чітких правил. По-перше, субсидіарне застосування актів цивільного законодавства можливе лише у випадку, коли відсутні спеціальні норми трудового законодавства, які регулюють ці відносини.По-друге, субсидіарному застосуваннюдо регулювання трудових відносин підлягають виключно загальні положення актів цивільного законодавства. По-третє, субсидіарне регулювання можливе лише трудових відносин, які засновані на юридичної рівності сторін. Цивільне законодавство не застосовується до майнових відносин, застосованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони іншій, якщо інше не встановлено законом. По-четверте, субсидіарне застосування актів цивільного законодавства до регулювання трудових відносин можливе, якщо це не суперечить суті трудових відносин. Изложенное свидетельствует о допустимости и необходимости субсидиарного применения предписаний правовых актов к регулированию трудовых отношений. Но это требует формулировки четких правил. Во-первых, субсидиарное применение правовых актов возможно лишь в случае, когда отсутствуют специальные нормы трудового законодательства, регулирующие эти отношения. Во-вторых, субсидиарному применению к регулированию трудовых отношений подлежат исключительно общие положения правовых актов. В-третьих, возможно лишь субсидиарное регулирование трудовых отношений, основанных на юридическом равенстве сторон. Гражданское законодательство не применяется к имущественным отношениям, применяемым на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, если иное не установлено законом. В-четвертых, субсидиарное применение правовых актов к регулированию трудовых отношений возможно, если это не противоречит существу трудовых отношений. The foregoing testifies to the admissibility and necessity of the subsidiary application of the prescriptions of legal acts to the regulation of labor relations. But this requires the formulation of clear rules. First, the subsidiary application of legal acts is possible only when there are no special labor laws governing these relations. Secondly, only general provisions of legal acts are subject to subsidiary application to the regulation of labor relations. Thirdly, only subsidiary regulation of labor relations based on the legal equality of the parties is possible. Civil law does not apply to property relations applied in the administrative or other power subordination of one party to the other, unless otherwise provided by law. Fourth, the subsidiary application of legal acts to the regulation of labor relations is possible if it does not contradict the essence of labor relations.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПономаренко О. М. Актуальні проблеми субсидіарного застосування нормативних приписів ЦК України до регулювання трудових відносин / О. М. Пономаренко // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 5 квіт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 237–241.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn978-617-7450-09-1
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5349
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, юридичний факультетuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудове правоuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудові відносиниuk_UA.UTF-8
dc.subjectнормативні приписи цивільного праваuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудовий договірuk_UA.UTF-8
dc.subjectсубсидіарне застосуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудовое правоuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудовые отношенияuk_UA.UTF-8
dc.subjectнормативные предписания гражданского праваuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудовой договорuk_UA.UTF-8
dc.subjectсубсидиарное применениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectlabor lawuk_UA.UTF-8
dc.subjectlabor relationsuk_UA.UTF-8
dc.subjectregulations of civil lawuk_UA.UTF-8
dc.subjectlabor contractuk_UA.UTF-8
dc.subjectsubsidiary applicationuk_UA.UTF-8
dc.titleАктуальні проблеми субсидіарного застосування нормативних приписів ЦК України до регулювання трудових відносинuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeАктуальные проблемы субсидиарного применения нормативных предписаний ГК Украины к регулированию трудовых отношенийuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeActual problems of subsidiary application of the normative instructions of the Civil Code of Ukraine to the regulation of labor relationsuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Актуальні Проблеми Субсидіарного Застосування Нормативних Приписів ЦК України До Регулювання Трудових Відносин.pdf
Розмір:
346.6 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: