Легітимація та делегітимація політичної влади : український контекст

dc.contributor.authorКалюжна, Ю. І.
dc.date.accessioned2019-02-12T08:31:42Z
dc.date.available2019-02-12T08:31:42Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractДисертація присвячена визначенню специфіки легітимації та делегітимації політичної влади у контексті сучасного політичного процесу в Україні. Запропоновано авторську дефініцію легітимації політичної влади. Продемонстровано, що ціннісній детермінації піддаються процеси легітимації та делегітимації політичної влади у сукупності. Базові цінності конкретного соціуму є основою політико-культурного імперативу, за допомогою якого постає можливість певним чином нівелювати кризові явища у політичних системах. Виявлено основні характеристики процесів легітимації та делегітимації політичної влади, що визначають модуси суспільно-політичного буття у форматі взаємодії «індивід–суспільство–держава». Окреслено перспективи легітимаційної політики в українському політичному процесі на двох взаємопов’язаних рівнях: соціально-економічному та політико-доктринальному, підґрунтям яких є система цінностей, норм, смислів. Диссертация посвящена определению специфики легитимации и делегитимации политической власти в контексте современного политического процесса в Украине. Предложена авторская дефиниция легитимации политической власти. Продемонстрировано, что ценностной детерминации подвергаются процессы легитимации и делегитимации политической власти в совокупности. Базовые ценности конкретного социума является основой политико-культурного императива, с помощью которого появляется возможность определенным образом нивелировать кризисные явления в политических системах. Выявлены основные характеристики процессов легитимации и делегитимации политической власти, которые определяют модусы общественно-политического бытия в формате взаимодействия «индивид-общество-государство». Определены перспективы легитимационной политики в украинском политическом процессе на двух взаимосвязанных уровнях : социально-экономическом и политико-доктринальном, основой которых является система ценностей, норм, смыслов. The dissertation is devoted to the definition of the specificity of legitimization and delegitimization of political power in the context of the modern political process in Ukraine. The author's definition of the legitimation of political power is proposed. It has been demonstrated that value determination is subject to the processes of legitimization and delegitimization of political power in aggregate. The basic values ​​of a specific society are the basis of the political and cultural imperative, which helps to some extent offset the crisis phenomena in political systems. The basic characteristics of processes of legitimation and delegitimization of political power, which determine the modulus of social and political existence in the format of interaction "individual-society-state", are revealed. The perspectives of legitimation policy in the Ukrainian political process on the two interrelated levels: socio-economic and politico-doctrinal, the basis of which is a system of values, norms, meanings are outlined.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКалюжна Ю. І. Легітимація та делегітимація політичної влади : український контекст : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 – політичні інститути та процеси / Ю. І. Калюжна ; Харк. нац. пед. імені Г. С. Сковороди ; відп. за вип. Г. М. Куц. – Харків : [б. в.], 2015. – 20 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2050
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ імені Г. С. Сковороди, Каф. політології, соціології і культурологіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectлегітимація політичної владиuk_UA.UTF-8
dc.subjectделегітимація політичної владиuk_UA.UTF-8
dc.subjectполітична владаuk_UA.UTF-8
dc.subjectполітичний процесuk_UA.UTF-8
dc.subjectлегітимаційна кризаuk_UA.UTF-8
dc.subjectполітична системаuk_UA.UTF-8
dc.subjectцінностіuk_UA.UTF-8
dc.subjectціннісно-нормативні детермінантиuk_UA.UTF-8
dc.subjectполітико-культурний імперативuk_UA.UTF-8
dc.subjectУкраїнаuk_UA.UTF-8
dc.subjectлегитимация политической властиuk_UA.UTF-8
dc.subjectделигитимация политической властиuk_UA.UTF-8
dc.subjectполитическая властьuk_UA.UTF-8
dc.subjectполитический процессuk_UA.UTF-8
dc.subjectлегитимационый кризисuk_UA.UTF-8
dc.subjectполитическая системаuk_UA.UTF-8
dc.subjectценностиuk_UA.UTF-8
dc.subjectценностно-нормативные детерминантыuk_UA.UTF-8
dc.subjectполитико-культурный императивuk_UA.UTF-8
dc.subjectУкраинаuk_UA.UTF-8
dc.subjectlegitimation politicsuk_UA.UTF-8
dc.subjectdelegitimation of political poweruk_UA.UTF-8
dc.subjectpolitical poweruk_UA.UTF-8
dc.subjectpolitical processuk_UA.UTF-8
dc.subjectlegitimation crisesuk_UA.UTF-8
dc.subjectpolitical systemuk_UA.UTF-8
dc.subjectvaluesuk_UA.UTF-8
dc.subjectvalue-oriented determinantsuk_UA.UTF-8
dc.subjectpolitical-cultural imperativeuk_UA.UTF-8
dc.subjectUkraineuk_UA.UTF-8
dc.titleЛегітимація та делегітимація політичної влади : український контекстuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeЛегитимация и делегитимация политической власти : украинский контекстuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeLegitimation and delegitimation of political power : Ukrainian contextuk_UA.UTF-8
dc.typeSynopsisuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Калюжна Ю. І. Легітимація та делегітимація політичної влади .doc
Розмір:
192.5 KB
Формат:
Microsoft Word
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: