Методичні рекомендації до курсу “Математично-статистичні методи досліджень” для студентів всіх форм навчання спеціальності 014.07 Середня освіта. (Географія)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації з курсу “Математично-статистичні методи досліджень” для студентів всіх форм навчання призначені для студентів, що навчаються за спеціальністю 014.07 Середня освіта. Географія. Методичні рекомендації є складовою навчально-методичного комплексу для курсу «Математично-статистичні методи досліджень», однієї з обов’язкових дисциплін у професійній і практичній підготовці бакалаврів спеціальності 014.07 Середня освіта. Географія. У методичних рекомендаціях висвітлено основні теми курсу, завдання до практичних занять, питання та завдання для самостійної роботи, джерела для вивчення курсу. Methodological recommendations from the course "Mathematical and statistical methods of research" for students of all forms of education are intended for students studying in the specialty 014.07 Secondary education. Geography. Methodological recommendations are a component of the educational and methodological complex for the course "Mathematical and statistical methods of research", one of the mandatory disciplines in the professional and practical training of bachelors in the specialty 014.07 Secondary education. Geography. The methodological recommendations cover the main topics of the course, tasks for practical classes, questions and tasks for independent work, sources for studying the course.
Опис
Ключові слова
статистичні методи в географії, математичні методи в географії, методи досліджень, методичні рекомендації, statistical methods in geography, mathematical methods in geography, research methods, methodological guidelines
Цитування
Муромцева Ю. І. Методичні рекомендації до курсу "Математично-статистичні методи досліджень" [Електронне видання] : для студ. всіх форм навч. спец. 014.07 Середня освіта. (Географія) / Ю. І. Муромцева, О. О. Зеленько ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – 56 с. : табл.