Формування здорового способу життя учнів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті автором було розкрито формування здорового способу життя учнів початкової школи. Актуальність здорового способу життя викликана зростанням та зміною характеру навантажень на організм людини в зв’язку з ускладненням суспільного життя, збільшенням ризиків техногенного, екологічного, психологічного, політичного і військового характеру, що провокують негативні зрушення в стані здоров’я. В данной статье автором было раскрыто формирование здорового образа жизни учащихся начальной школы. Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. In this article, the author revealed the formation of a healthy lifestyle of primary school students. The urgency of a healthy lifestyle is caused by the growing and changing nature of the burden on the human body due to the complexity of social life, increasing risks of man-made, environmental, psychological, political and military nature, which provoke negative changes in health.
Опис
Ключові слова
здоровий спосіб життя, учні, початкова школа, студентські роботи, здоровый образ жизни, ученики, начальная школа, студенческие работы, healthy lifestyle, students, elementary school, student work
Цитування
Cерікова Т. Формування здорового способу життя учнів початкової школи / Т. Серікова // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 31.