ПРОБЛЕМА ПОШИРЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МАСЛИННОГО ЛУБОЇДА (HYLESINUS TORANIO) НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено проблему поширення та біологічні особливості маслинного лубоїда (Hylesinus toranio) на території України. Методи дослідження: експедиційний; порівняльно-описовий; статистичний. Визначено частку заселеного ясену комахами-ксилофагами, у тому числі і маслинним лубоїдом, визначено фенологічні, популяційні та екологічні особливості маслинного лубоїду. Результати дипломної роботи мають теоретичне та практичне значення. Дані з біології маслинного лубоїда можна використати при підготовці уроків на тему «Різноманіття комах» в шкільному курсі біології за 7 клас, а також при розробці факультативних занять, екскурсійного маршруту, навчальних проєктів, включення до програм біологічних гуртків тощо. Результати досліджень знайшли використання в навчальному процесі в ХНПУ імені Г. С. Сковороди при підготовці та викладанні курсів «Зоологія безхребетних», «Загальна екологія», «Прикладна ентомологія та екологія комах», «Біоіндикація», «Зоогеографія», та при проведенні навчальної польової практики студентів природничого факультету. Також одержані дані можна використовувати для моніторингу за станом популяції маслинного лубоїду, у якого відзначається велика тенденція поширення на території нашої країни. In the qualifying work, the problem of distribution and biological features of the olive loboid (Hylesinus toranio) on the territory of Ukraine was investigated. Research methods: expeditionary; comparative and descriptive; statistical. The proportion of ash inhabited by xylophagous insects, including the olive borer, was determined, and the phenological, population, and ecological features of the olive borer were determined. The results of the thesis have theoretical and practical significance. Data on the biology of the olive loboid can be used in the preparation of lessons on the topic "Diversity of insects" in the school biology course for the 7th grade, as well as in the development of optional classes, excursion routes, educational projects, inclusion in the programs of biological circles, etc. The results of the research were used in the educational process at the H.S. Skovoroda KhnPU in the preparation and teaching of the courses "Invertebrate Zoology", "General Ecology", "Applied Entomology and Insect Ecology", "Bioindication", "Zoogeography", and in conducting educational field practice of students of the Faculty of Natural Sciences. Also, the obtained data can be used to monitor the state of the population of the olive luboid, which has a large tendency of distribution in the territory of our country.
Опис
Ключові слова
маслинний лубоїд, ентомологія, комахи-ксилофаги, Hylesinus toranio, entomology, xylophagous insects
Цитування
Курко О. О. Проблема поширення та біологічні особливості маслинного лубоїда (Hylesinus toranio) на території України : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Біологія і здоров’я людини) / О. О. Курко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. зоології. – Харків, 2023. – 42 с. : іл., табл.
Колекції