ВЕРБАЛІЗАТОРИ КОНЦЕПТУ ДОЛЯ У ХУДОЖНІЙ КАРТИНІ ЛІНИ КОСТЕНКО

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено мовні засоби, що вербалізують концепт «доля» у художніх текстах Ліни Костенко. Визначено значення та проаналізовано теоретичні засади дослідження концепту в сучасній лінгвістиці. Виявлено та систематизовано мовні засоби, які репрезентують концепт «доля», у творах Ліни Костенко. Схарактеризовано мовні реалізації етнокультурного образу-стереотипу «доля». In the qualifying work, linguistic means that verbalize the concept of "fate" in Lina Kostenko's artistic texts were investigated. The meaning and theoretical foundations of the study of the concept in modern linguistics are analyzed. Linguistic means representing the concept of "fate" in the works of Lina Kostenko have been identified and systematized. Linguistic realizations of the ethno-cultural image-stereotype "fate" are characterized.
Опис
Ключові слова
концепт, мовна картина світу, концепт ДОЛЯ, Ліна Костенко, фразеологізми, language picture of the world, FATE conceptLina Kostenko, phraseological units, concept
Цитування
Ельшейдт А. Вербалізатори концепту ДОЛЯ у художній картині Ліни Костенко : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035 Філологія (Українська мова і література) / А. Ельшейдт ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. українознавства і лінгводидактики. – Харків, 2022. – 74 с.
Колекції