Методичні рекомендації щодо організації та проходження науково-педагогічної практики в закладах вищої освіти здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти першого року навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях висвітлено мету, завдання, зміст і особливості організації й проведення науково-педагогічної практики в закладах вищої освіти здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти першого року навчання зі спеціальності 035.01 Філологія (Українська мова і література), зокрема й з урахуванням дистанційного формату навчання. Визначено перелік знань, практичних умінь і навичок магістрантів, розкрито особливості оцінювання різних видів діяльності студентів під час проходження практики, окреслено основні вимоги до оформлення звітної документації й подано методичні вказівки до них. Рекомендовано магістрантам, які здобувають філологічну освіту, керівникам з фаху, організаторам науково-педагогічної практики магістрів у закладах вищої освіти. The guidelines highlight the purpose, tasks, content and features of organization and conduct of scientific and pedagogical practice in higher education institutions for applicants for the second (master's) level of higher education in the first year of study in specialty 035.01 Philology (Ukrainian language and literature), including taking into account the distance learning format. The list of knowledge, practical skills and abilities of master's students is determined, the following is revealed the peculiarities of assessing various types of student activities during the of students' activities during internships, outlines the basic requirements for reporting documentation, and provides methodical instructions to them. Recommended for undergraduates who receive philological education, supervisors of specialty, organizers of scientific and pedagogical practice of masters in higher education institutions.
Опис
Ключові слова
українська мова, українська література, методичні рекомендації, науково-педагогічна практика, підготовка магістрів, дистанційне навчання, Ukrainian language, Ukrainian literature, methodological recommendations, scientific and pedagogical practice, training of masters, distance learning
Цитування
Осіпова Т. Ф. Методичні рекомендації щодо організації та проходження науково-педагогічної практики в закладах вищої освіти здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти першого року навчання / Т. Ф. Осіпова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 38 с.