Обг'рунтування предметної області освітньої програми й міждисциплінарних зв'язків освітніх компонентів

dc.contributor.authorСоляр, В. В.
dc.date.accessioned2020-10-08T11:50:03Z
dc.date.available2020-10-08T11:50:03Z
dc.date.issued2020-06-12
dc.description.abstractУ навчально-методичному посібнику висвітлено питання предметної області освітньо-професійної програми «Економіка, управління та право» та її реалізації у процесі підготовки бакалаврів і магістрів спеціальності 051 Економіка в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки; стратегії й механізми формування основних компетентностей і викладання за принципом відповідності цілей і очікуваних результатів навчання; розкрито зміст навчання, його сучасні форми та методи, у т.ч. із застосуванням міжнародного досвіду; проаналізовано навчально-методичне забезпечення освітньої програми через визначення його функціонального призначення, видів і сучасних нормативних вимог до розробки й використання в освітньому процесі. Акцентовано на необхідності поєднання традиційних та інноваційних методів навчання і викладання, підвищення ролі консультативної підтримки учасників освітнього процесу. Особлива увага приділена питанню пошукової й практичної підготовки та з’ясуванню їхньої ролі для подальшої професійної реалізації фахівця. Посібник рекомендований студентам та викладачам економічних і правничих дисциплін. В учебно-методическом пособии освещены вопросы предметной области образовательно-профессиональной программы «Экономика, управление и право» и реализации в процессе подготовки бакалавров и магистров специальности 051 Экономика в области знаний 05 Социальные и поведенческие науки; стратегии и механизмы формирования основных компетенций и преподавания по принципу соответствия целей и ожидаемых результатов обучения; раскрыто содержание обучения, его современные формы и методы, в т.ч. с применением международного опыта; проанализированы учебно-методическое обеспечение образовательной программы через определение его функционального назначения, видов и современных нормативных требований к разработке и использованию в образовательном процессе. Акцентировано на необходимости сочетания традиционных и инновационных методов обучения и преподавания, повышение роли консультативной поддержки участников образовательного процесса. Особое внимание уделено вопросу поисковой и практической подготовки и выяснению их роли для дальнейшей профессиональной реализации специалиста. Пособие рекомендовано студентам и преподавателям экономических и юридических дисциплин. The textbook covers the subject area of ​​the educational and professional program "Economics, Management and Law" and its implementation in the process of training bachelors and masters majoring in 051 Economics in the field of knowledge 05 Social and behavioral sciences; strategies and mechanisms for the formation of basic competencies and teaching on the principle of conformity of goals and expected learning outcomes; revealed the content of education, its modern forms and methods, including using international experience; the educational and methodical providing of the educational program through definition of its functional purpose, types and modern regulatory requirements to development and use in educational process is analyzed. Emphasis is placed on the need to combine traditional and innovative methods of teaching and learning, increasing the role of advisory support to participants in the educational process. Particular attention is paid to the issue of exploratory and practical training and clarifying their role for further professional development of the specialist. The manual is recommended for students and teachers of economics and law.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationСоляр В. В. Обг'рунтування предметної області освітньої програми й міждисциплінарних зв'язків освітніх компонентів / В. В. Соляр // Економіка, управління та право: освітньо-професійна траєкторія навчання : навч.-метод. посіб. для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спец. 051 «Економіка» / О. В. Мельникова, Ю. О. Олійник, І. В. Осьмірко [та ін.] ; за ред. І. Ф. Прокопенка ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Видавництво Іванченка І. C., 2020. – С. 10–43.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn978-617-7879-26-7
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3768
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectформуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectобґрунтуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectознакаuk_UA.UTF-8
dc.subjectдіяльністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectпринципuk_UA.UTF-8
dc.subjectформированиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectобоснованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectпризнакuk_UA.UTF-8
dc.subjectдеятельностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectпринципuk_UA.UTF-8
dc.subjectformationuk_UA.UTF-8
dc.subjectrationaleuk_UA.UTF-8
dc.subjectsignuk_UA.UTF-8
dc.subjectaсtivityuk_UA.UTF-8
dc.subjectprincipleuk_UA.UTF-8
dc.titleОбг'рунтування предметної області освітньої програми й міждисциплінарних зв'язків освітніх компонентівuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeОбоснование предметной области образовательной программы и междисциплинарных связей образовательных компонентовuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeSubstantiation of the subject area of the educational program and interdisciplinary links of educational componentsuk_UA.UTF-8
dc.typeLearning Objectuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Соляр В.В. Обґрунтування предметної області.pdf
Розмір:
625.17 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: