Гніздування ANTHUS TRIVIALIS в борах Північного Сходу України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Анотація
Надмірна вирубка лісів та недостатнє засадження деревною рослинністю негативно позначається на загальній ситуації екосистеми: відбуваються зміни чисельності та видової різноманітності у флорі та фауні (Білецька та ін., 2014). Через таку трансформацію природних ландшафтів украй потрібне проведення постійного моніторингу за станом різних груп хребетних тварин – мешканців лісових біоценозів. В Україні – звичайний перелітний, гніздовий вид. A. trivialis населяє переважно лісові стації, а також гніздиться на галявинах, узліссях, у лісосмугах серед полів, у заплавних луках (Иноземцев, 1968). За результатами досліджень визначено, що A. trivialis прилітає раніше у сосновий ліс Гетьманського НПП в другій-третій декаді квітня, а у НПП «Гомільшанські ліси» в третій декаді квітня. За повідомленнями А.Б. Чаплигіної (2013) зазначено, що в антропогенному ландшафті вид нечисельний, його гніздування в основному приурочено до слабо порушених лісових ділянок. Excessive deforestation and insufficient planting of woody vegetation negatively affects the general situation of the ecosystem: there are changes in the number and species diversity of flora and fauna (Biletska et al., 2014). Due to such a transformation of natural landscapes, it is extremely necessary to carry out constant monitoring of the condition of various groups of vertebrate animals - inhabitants of forest biocenoses. In Ukraine, it is a common migratory, nesting species. A. trivialis mainly inhabits forest stations, and also nests in meadows, forest edges, in forest strips between fields, in floodplain meadows (Inozemtsev, 1968). Based on the research results, it was determined that A. trivialis arrives earlier in the pine forest of the Hetman National Park in the second-third decade of April, and in the third decade of April in the "Homilshan Forests" National Park. According to the reports of A.B. Chaplygina (2013) states that the species is not numerous in the anthropogenic landscape, its nesting is mainly limited to slightly disturbed forest areas.
Опис
Ключові слова
Anthus trivialis, екосистеми, мониторінг, гніздування, ecosystems, monitoring, nesting
Цитування
Ярис О. О. Гніздування ANTHUS TRIVIALIS в борах Північного Сходу України / О. О. Ярис // Молоді вчені: гіпотези, проекти, дослідження : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю ф-ту природн. наук, Миргород, Україна, 23 груд. 2022 р. – Миргород, 2023. – С. 24–25.